Vacante Bettreking
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014331
pub.
19/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014331

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van : a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier (zie Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004, 15 januari 2004 en 2 februari 2004 en zie ook www.just.fgov.be - Vacatures - Zich kandidaat stellen).

Bovendien worden de kandidaten uitgenodigd om een afschrift van hun rekwest over te maken aan de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, behalve voor de benoeming tot raadsheer of plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep of raadsheer in het arbeidshof waarvoor een afschrift van het rekwest moet worden overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet gebeuren. - voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg: Limburg: 1 (vanaf 11 mei 2019) Luik: 1 (vanaf 13 mei 2019) Het standaardprofiel van de hierboven vermelde functie van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 november 2015. - procureur des Konings bij het parket: Antwerpen: 1 (vanaf 1 mei 2019) Luxemburg Charleroi: 1 (vanaf 7 mei 2019) Het standaardprofiel van de hierboven vermelde functie van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 november 2015. - voorzitter van de arbeidsrechtbank te Leuven: 1 (vanaf 1 mei 2019) Het standaardprofiel van de hierboven vermelde functie van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 november 2015. - voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen: 1 (vanaf 25 juni 2019) Het standaardprofiel van de hierboven vermelde functie van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2014.

Wanneer de als voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank aangewezen magistraat geen vrederechter of rechter in de politierechtbank is, wordt hij respectievelijk aangewezen als vrederechter als de ondervoorzitter rechter in de politierechtbank is en als rechter in de politierechtbank als de ondervoorzitter vrederechter is.

Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing als korpschef moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders, binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaatstelling wordt ingediend langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be).

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie waarvoor zij postuleren te vermelden (voorbeeld "BS 13/06/2016 raadsheer Hof van Cassatie"). De kandidaten worden gevraagd om elk stavingsstuk aan deze mail toe te voegen als een onderscheiden bijlage.

Indien zij voor meerdere verschillende vacante plaatsen postuleren, dienen zij voor elke kandidatuurstelling een afzonderlijke e-mail te sturen. De kandidaten krijgen per kerende een elektronische ontvangstmelding.

Het beleidsplan, bedoeld in artikel 259quater, § 2, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet, op straffe van verval, worden gericht aan de FOD Justitie, langs elektronische weg (vacatures.roj1@just.fgov.be) binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. Gelieve als onderwerp van de mail enkel "Beleidsplan" te vermelden.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^