Vacante Bettreking
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014333
pub.
19/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014333

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van : a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier (zie Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004, 15 januari 2004 en 2 februari 2004 en zie ook www.just.fgov.be - Vacatures - Zich kandidaat stellen).

Bovendien worden de kandidaten uitgenodigd om een afschrift van hun rekwest over te maken aan de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, behalve voor de benoeming tot raadsheer of plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep of raadsheer in het arbeidshof waarvoor een afschrift van het rekwest moet worden overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet gebeuren.

In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek worden de rechters benoemd in een rechtbank van eerste aanleg en de substituten benoemd bij een parket van de procureur des Konings, in subsidiaire orde benoemd respectievelijk in de andere rechtbanken van eerste aanleg en bij de andere parketten van het rechtsgebied van het hof van beroep. - raadsheer in het hof van beroep te: • Antwerpen: 4 • Brussel: 2 In toepassing van artikel 43bis, § 3, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken dienen deze twee plaatsen te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat. • Gent: 3 • Luik: 1 • Bergen: 2 Voor deze vacante betrekkingen van raadsheer hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie de kandidaten die hen daarom hebben verzocht binnen een termijn van respectievelijk negentig en honderd vijfenveertig dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van deze vacature. - raadsheer in het arbeidshof: • Antwerpen: 1 • Brussel: 1 In toepassing van artikel 43bis, § 4, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een Franstalig kandidaat. • Gent: 1 Voor deze vacante betrekkingen van raadsheer hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie de kandidaten die hen daarom hebben verzocht binnen een termijn van respectievelijk negentig en honderd vijfenveertig dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van deze vacature. - rechter in de rechtbank van eerste aanleg: • Antwerpen: 5 • Limburg: 2 • Waals-Brabant: 1 • Oost-Vlaanderen: 5 • West-Vlaanderen: 2 • Luik: 1 Dit vacant ambt zal bij voorrang worden toegewezen aan een kandidaat die titels of verdiensten voorlegt waaruit een gespecialiseerde kennis in fiscale zaken blijkt. • Namen: 1 • Luxemburg: 2 • Henegouwen: 6 - rechter in de arbeidsrechtbank te: • Antwerpen: 1 • Gent: 4 • Luik: 2 • Henegouwen: 1 - rechter in de rechtbank van koophandel te: • Brussel (Franstalig): 1 • Gent: 1 - rechter in de politierechtbank: • Antwerpen: 2 • Brussel (Franstalig): 1 • Namen: 1 • Henegouwen: 2 In toepassing van art. 187ter van het Gerechtelijk Wetboek kunnen op deze betrekkingen in de gerechtelijke arrondissementen Brussel, Namen en Henegouwen geen kandidaten worden benoemd die houder zijn van het mondeling evaluatie-examen. - vrederechter van het: • eerste kanton Anderlecht: 1 (Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017) In toepassing van artikel 43 § 4 van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een kandidaat die het bewijs levert van de grondige kennis van de andere taal overeenkomstig artikel 43quinquies § 1, vierde lid, van deze wet of die van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kan genieten. • tweede kanton Gent: 1 • kanton Andenne: 1 (vanaf 1 juli 2019) In toepassing van art. 187ter van het Gerechtelijk Wetboek kunnen op deze betrekkingen in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Namen geen kandidaten worden benoemd die houder zijn van het mondeling evaluatie-examen.

Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing als korpschef moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be), binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie waarvoor zij postuleren te vermelden (voorbeeld "BS 13/06/2016 raadsheer Hof van Cassatie"). De kandidaten worden gevraagd om elk stavingsstuk aan deze mail toe te voegen als een onderscheiden bijlage.

Indien zij voor meerdere verschillende vacante plaatsen postuleren, dienen zij voor elke kandidatuurstelling een afzonderlijke e-mail te sturen. De kandidaten krijgen per kerende een elektronische ontvangstmelding.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^