Vacante Bettreking
gepubliceerd op 16 november 2018

Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van hoofd van de afdeling "Agentschap voor lucht en Stad in transitie" (A4) bij Leefmilieu Brussel in de beide taalrollen Leefmilieu Brussel is onderworpen aan de bepalingen va(...) - Hoofd van de afd

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018014693
pub.
16/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014693

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x). - Vacante betrekking van hoofd van de afdeling "Agentschap voor lucht en Stad in transitie" (A4) bij Leefmilieu Brussel in de beide taalrollen Leefmilieu Brussel is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de hierna beschreven betrekking vacant en gaat ze over tot de publieke oproep tot kandidaatstelling voor deze betrekking. De in te vullen betrekking is de volgende: - Hoofd van de afdeling "Agentschap voor lucht en Stad in transitie" (A4) bij Leefmilieu Brussel Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit zal de mandaathouder worden aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

Leefmilieu Brussel werd opgericht in 1989. Het is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De activiteitendomeinen dekken het milieu in brede zin, onder andere: - luchtkwaliteit; - energie; - bodem; - geluidshinder; - elektromagnetische golven; - planning van het afvalbeheer; - duurzame productie, duurzaam bouwen en duurzame consumptie; - natuur en biodiversiteit; - dierenwelzijn; - beheer van het Zoniënwoud, de groene ruimten en de natuurgebieden - beheer van onbevaarbare waterlopen; - strijd tegen de klimaatverandering.

Specifieke opdracht van de functie Onder controle van de Leidinggevende Ambtenaren van Leefmilieu Brussel draagt het hoofd van de afdeling "Agentschap voor lucht en Stad in transitie" bij aan een betere levenskwaliteit in de stad. U doet het volgende: - U streeft ernaar om van Leefmilieu Brussel een excellentiecentrum te maken inzake het onderzoek naar en de verzameling en de verwerking en terbeschikkingstelling van milieugegevens (kennisontwikkeling en steun aan de milieubeleidslijnen, plannen, programma's en projecten); - U organiseert een expertisepool gezondheid en zorgt voor de integratie van gezondheidsaspecten in het milieubeheer; - U streeft naar ontwikkeling van het gedrag van de burgers, het beheer van grondstoffen en afval, de organisatie en de basisactiviteit van ondernemingen, de economische activiteit en de wijken naar een meer duurzame benadering; - U draagt bij aan de promotie van de duurzame stad - U draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Gewest.

Bijdrage aan de transversale doelstellingen van Leefmilieu Brussel - U bevordert de ontwikkeling van het personeel. - U werkt samen om een efficiënt beheer van de financiële middelen mogelijk te maken - U draagt bij aan de efficiëntie van het Milieumanagementsysteem van Leefmilieu Brussel - U ontwikkelt een kwaliteitsbenadering ten dienste van de gebruikers - U versterkt de flexibiliteit van Leefmilieu Brussel - U formuleert transversale strategische voorstellen De betrekking is geopend in de beide taalrollen.

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 29 van voornoemd besluit, namelijk: 1. gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;3. houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt. Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 435 van voornoemd besluit, zich minstens op één van de onderstaande titels en verdiensten kunnen beroepen: - minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A hebben; - minstens zes jaar leidinggevende ervaring hebben. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten: - Een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van een gestandaardiseerd cv. - Een attest van goed gedrag en zeden, maximaal 6 maanden oud De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit omvat onder meer een assessmentproef, zoals bepaald door artikel 445 van voornoemd besluit.

De assessmentproef bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het gesprek brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met: - de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek; - de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden; - het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A. Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar "talent.brussels, secretariaat van de mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel.

Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De aangetekende brief moet een dubbele verzegelde envelop bevatten (elke envelop moet het opschrift "kandidatuur hoofd van de afdeling "Agentschap voor lucht en Stad in transitie" - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: dvanmerris@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels - 02.435.15.12 - dvanmerris@talent.brussels/02.435.15.42 - lissele@talent.brussels Alle vragen over Leefmilieu Brussel en de uitoefening van de functie kunnen worden gesteld aan Barbara Dewulf, Adjunct-directrice-generaal van Leefmilieu Brussel: bdewulf@leefmilieu.brussels/02.775.77.85


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^