Vacante Bettreking
gepubliceerd op 19 juli 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten geen kandidaturen hebben opgeleverd, heeft de Ka(...) Het

bron
wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers
numac
2018040372
pub.
19/07/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040372

WETGEVENDE KAMERS, KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van tweede plaatsvervangend lid (F) van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten geen kandidaturen hebben opgeleverd, heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers op 28 juni 2018 beslist over te gaan tot een nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van tweede plaatsvervangend lid (F) van het Comité I. Het Comité I bestaat uit drie leden : een voorzitter, een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid. Voor elk van hen worden een eerste en een tweede plaatsvervanger benoemd.

Duur van het mandaat De leden van het Comité I worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van zes jaar die begint te lopen vanaf hun eedaflegging.

De plaatsvervangers worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van zes jaar die begint te lopen vanaf de eedaflegging van het lid van wie ze de plaatsvervanging verzekeren.

Het lid wiens mandaat een einde neemt vóór het verstrijken van de termijn van zes jaar wordt voor de resterende duur van het mandaat vervangen door zijn eerste plaatsvervanger, en indien deze daaraan verzaakt, door zijn tweede plaatsvervanger.

Opdrachten Het toezicht uitgeoefend door het Comité I heeft betrekking op de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet aan de personen waarborgen, alsook op de coördinatie en de doelmatigheid van de inlichtingendiensten. De precieze taak is omschreven in artikel 1 en artikel 32 en volgende van de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Benoemingsvoorwaarden Op het moment van hun benoeming dienen de leden en hun plaatsvervangers aan de volgende voorwaarden te voldoen : 1° Belg zijn;2° beschikken over de burgerlijke en politieke rechten;3° de volle leeftijd van 35 jaar hebben bereikt;4° hun woonplaats in België hebben;5° houder zijn van een diploma van master in de rechten en kunnen aantonen over een relevante ervaring te beschikken van ten minste zeven jaar in het domein van het strafrecht of de criminologie, het publiek recht, of technieken inzake management, verworven in functies die bij de werking, activiteiten en organisatie van de politiediensten of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aanleunen, alsook functies met een hoge graad van verantwoordelijkheid te hebben uitgeoefend;6° houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim", krachtens de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (zie verder). Onverenigbaarheden De leden mogen : - geen bij verkiezing verleend openbaar mandaat uitoefenen; - geen openbare of particuliere betrekking of activiteit uitoefenen die de onafhankelijkheid of de waardigheid van het ambt in gevaar zou kunnen brengen; - geen lid zijn van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, van een politiedienst of van een inlichtingendienst, van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse of van een andere ondersteunende dienst.

Bijzondere bepalingen (artikel 65 van de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten) - de artikelen 1, 6, 11 en 12 van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten zijn, in voorkomend geval en met de nodige aanpassingen, van toepassing op de leden van het Comité I; - de magistraten van de rechterlijke orde kunnen worden benoemd tot lid van het Comité I. - is de betrokken magistraat van het openbaar ministerie een korpschef dan is artikel 323bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.

Statuut De leden van het Comité I hebben een statuut dat gelijk is aan dat van de raadsheren bij het Rekenhof. De regels in verband met het geldelijk statuut van de raadsheren bij het Rekenhof zoals vervat in de wet van 21 maart 1964 betreffende de wedden van de leden van het Rekenhof zijn op hen van toepassing.

Kandidaatstelling De kandidaturen, met CV, dienen binnen dertig dagen na bekendmaking van dit bericht bij ter post aangetekende brief te worden gericht aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, 1008 Brussel.

Zij moeten vergezeld zijn van de documenten die het bewijs leveren dat voornoemde benoemingsvoorwaarden vervuld zijn, de voorwaarde van de veiligheidsmachtiging uitgezonderd.

De kandidaten dienen in hun kandidatuur te vermelden of zij al dan niet beschikken over een veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim".

De kandidaten die nog niet over een veiligheidsmachtiging beschikken, dienen het bewijs te leveren dat hun aanvraag tot veiligheidsmachtiging geldig werd ingediend.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen op het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, te 1008 Brussel, tel. : 02/549.84.21, e-mail : secretariaat.generaal@dekamer.be


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^