Vacante Bettreking
gepubliceerd op 19 oktober 2018

Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten magistraten, griffiers en parketsecretarissen met het oog op de vaststelling van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken Bij we Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018205341
pub.
19/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205341

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten magistraten, griffiers en parketsecretarissen met het oog op de vaststelling van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken Bij wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2017 werd een aanvaardingscommissie ingericht voor de gerechtsdeskundigen (artikel 991ter) en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (artikel 20 wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten).

Bij koninklijk besluit van 23 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname sluiten werd de uitvoeringsmodaliteiten vastgesteld.

De aanvaardingscommissie heeft onder meer tot taak : o het verlenen van advies aan de minister van Justitie bij de opname en de verlenging van de opname in de nationale registers; o het verlenen van advies aan de minister van Justitie voor de schorsing, de voorlopige of de definitieve schrapping van inschrijvingen in de nationale registers; o het ambtshalve verlenen van advies en het voorstellen van sancties bij het niet naleven van hun ambtsverplichtingen of de deontologische code; o het nemen van het initiatief tot en uitoefenen van toezicht op de permanente kwaliteitsbewaking De aanvaardingscommissie bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige kamer.

Iedere kamer van de aanvaardingscommissie is samengesteld uit vier permanente leden waaronder drie leden van de rechterlijke orde met name : a) een magistraat of ere-magistraat als voorzitter van de kamer;b) een magistraat of ere-magistraat;c) een griffier of parketsecretaris, ere-griffier of ere-parketsecretaris; Voor de Franstalige kamer wordt een Duitstalige magistraat als tweede plaatsvervangend voorzitter benoemd.

Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen die aan dezelfde voorwaarden voldoet.

Elk lid wordt volgens zijn taalrol aangewezen om deel uit te maken van de ene of de andere kamer. De taalrol wordt door de taal van hun diploma.

De leden van de aanvaardingscommissie hebben zitting voor een termijn van vijf jaar.

Een mandaat in de aanvaardingscommissie is onverenigbaar met een politiek mandaat.

Men kan zich kandidaat stellen op voorwaarde dat men : - ofwel het ambt van magistraat of eremagistraat van de zetel of het openbaar ministerie bekleedt; - ofwel de functie van griffier, parketsecretaris, ere-griffier of ere-parketsecretaris bekleedt;

Elke kandidatuur, vergezeld van een omstandig CV, moet binnen een termijn 20 dagen na de bekendmaking van deze oproep per mail poste.oj1@just.fgov.be worden verzonden aan de Minister van Justitie.

De minister neemt de uiteindelijke beslissing wat de keuze van de kandidaten betreft.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^