Vacante Bettreking
gepubliceerd op 08 november 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten in de rechterlijke orde zijn vacant: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: • Gent: 1 • Luik: 1 • Bergen: 1 (vanaf 1 sept

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015213
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015213

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten in de rechterlijke orde zijn vacant: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: • Gent: 1 • Luik: 1 (vanaf 1 februari 2020) • Bergen: 1 (vanaf 1 september 2020) - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: • Luik: 1 • Bergen: 1 Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing als korpschef moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders, binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaatstelling wordt ingediend langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be).

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie waarvoor zij postuleren te vermelden (voorbeeld "BS 13/06/2016 raadsheer Hof van Cassatie"). De kandidaten worden gevraagd om elk stavingsstuk aan deze mail toe te voegen als een onderscheiden bijlage.

Indien zij voor meerdere verschillende vacante plaatsen postuleren, dienen zij voor elke kandidatuurstelling een afzonderlijke e-mail te sturen. De kandidaten krijgen per kerende een elektronische ontvangstmelding.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^