Vacante Bettreking
gepubliceerd op 26 juli 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Kansspelcommissie. - Voorzitter van de kansspelcommissie De voorzitter wordt op voordracht van de minister van Justitie bij een in de Ministerraad overlegd beslu(...) De voorzitter van de commissie wordt aange

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019041642
pub.
26/07/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041642

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Kansspelcommissie. - Voorzitter van de kansspelcommissie (voor een voltijds mandaat van zes jaar) De voorzitter wordt op voordracht van de minister van Justitie bij een in de Ministerraad overlegd besluit door de Koning benoemd uit de Nederlandstalige en Franstalige magistraten die overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken het bewijs van de kennis van de Franse, respectievelijk Nederlandse taal hebben geleverd.

De voorzitter van de commissie wordt aangewezen voor een termijn van zes jaar, die eenmaal kan worden verlengd voor een termijn van zes jaar.

De voorzitter oefent zijn ambt voltijds uit.

Hij mag tijdens de duur van zijn mandaat geen andere beroepsbezigheid uitoefenen.

De voorzitter van de commissie behoudt als magistraat zijn plaats op de ranglijst. Gedurende zijn opdracht wordt hij geacht zijn ambt te hebben uitgeoefend.

De voorzitter blijft zijn wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen genieten. De voorzitter ontvangt daarnaast een jaarlijkse weddetoelage van 15.000 euro, niet geïndexeerd, onverminderd de eventuele taalpremie.

Voor alle andere bepalingen tot uitlegging van de opdrachten of de samenstelling van de Commissie wordt verwezen naar de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft, artikel 9 en volgende.

Elke kandidaatstelling moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be), uiterlijk op 31 augustus 2019.

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, en de functie waarvoor zij postuleren te vermelden (voorbeeld "BS 13/06/2016 voorzitter van de kansspelcommissie ").

De kandidaten worden gevraagd aan hun e-mail als een onderscheiden bijlage, een curriculum vitae toe te voegen, evenals een brief waarin zij hun curriculum vitae toelichten en hun motivatie uiteenzetten.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^