Vacante Bettreking
gepubliceerd op 17 januari 2020

Bericht. - Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren . - Oproep tot de kandidaten - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechte(...) Het examen dat toegang ****

bron
hoge raad voor de justitie
numac
2020010029
pub.
17/01/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2020-01-17 **** : 2020010029

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE


Bericht. - Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Eerste semester 2020). - Oproep tot de kandidaten - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de **** en **** ****- en **** van de **** Raad voor de **** in de loop van het eerste semester van 2020 overgaan tot de organisatie van een examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer. **** examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van magistraat noodzakelijke maturiteit en bekwaamheid te beoordelen (artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaturen dienen uiterlijk op 17 februari 2020 om 12**** ('s middags), dit enkel langs elektronische weg, ingediend te worden via de **** van de **** Raad voor de **** (****.****.****, zie het inschrijvingsformulier onder de rubriek «*****»). **** examen zal bestaan uit een schriftelijke proef en een mondelinge proef.

Bij het doorlopen van de **** moeten de kandidaten vermelden voor welke materie zij kiezen, keuze die geldt voor de twee proeven van het examen.

De kandidaten hebben de keuze uit de volgende materies: - Het gerechtelijk recht; - **** ****.

Bij de kandidaatstelling dienen, op straffe van ****, de volgende stukken en inlichtingen te worden meegedeeld: - het standaard curriculum vitae van de **** Raad voor de **** (zie het formulier dat kan gedownload worden via de **** ****.****.****, onder de rubriek «*****»); - een kopie van het diploma van licentiaat of master in de rechten; - het **** van de kandidaat; - het ****-**** van de kandidaat; - de gekozen materie.

Het curriculum vitae en de kopie van het diploma moeten **** worden via de **** ****.****.**** bij het doorlopen van de ****.

Elke onvolledige **** of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische **** zal onontvankelijk verklaard worden. Er wordt geen enkele herinnering verstuurd.

De kandidaten zullen per ****-mail worden opgeroepen voor het examen.

Het ministerieel besluit van 25 december 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042970 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer sluiten houdende bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2020.


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^