Vacante Bettreking
gepubliceerd op 28 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oproep tot kandidaten voor de mandaten van schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol en een plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, deleg De

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020030197
pub.
28/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030197

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Oproep tot kandidaten voor de mandaten van schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol en een plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest De wet van 29 mei 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 bron ministerie van justitie Wet houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling (Belgisch Staatsblad, 9 augustus 2000), laatst gewijzigd bij wet van 14 januari 2013 (Belgisch Staatsblad, 1 maart 2013), had beslist om de berichten van beslag, van delegatie, van overdracht, van collectieve schuldenregeling en van protest te centraliseren en dat register te informatiseren, teneinde aan de gebreken van het thans geldende systeem van de registratie van beslagberichten te verhelpen en tegemoet te komen aan de ruimere doelstelling.

De institutionele structuur van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest heeft één orgaan, namelijk het Beheers- en toezichtscomité.

De samenstelling van het Beheers- en toezichtscomité is vastgesteld door artikel 1389bis/8, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

De leden van het Comité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

Voor elk lid van het Comité wordt een plaatsvervanger aangewezen, op dezelfde wijze als de werkende leden. Indien het mandaat van een werkend lid of een plaatsvervangend lid een einde neemt vóór het verstrijken van de termijn ervan, wordt in zijn opvolging voorzien. De opvolger voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

De leden in functie werden benoemd door het ministerieel besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012035 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers sluiten tot benoeming van de leden van het Beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers (Belgisch Staatsblad, 11 mei 2018 - erratum, Belgisch Staatsblad, 15 mei 2018) en door het ministerieel besluit van 26 januari 2019 tot vervanging van een lid en tot benoeming van leden van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (Belgisch Staatsblad, 1 februari 2019).

Deze oproep is gericht op de invulling van de mandaten van schuldbemiddelaar en plaatsvervanger-schuldbemiddelaar, beiden van de Nederlandse taalrol of die erkend worden door de bevoegde Nederlandstalige overheid en die ten minste twee jaar effectieve ervaring hebben, die door de Minister van Justitie dienen te worden aangewezen.

Er zal worden overgegaan tot vervanging van de heer Elie Van Acker, schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, benoemd als vast lid van het Beheers- en toezichtscomité voor een termijn van vier jaar bij ministerieel besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012035 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers sluiten (Belgisch Staatsblad, 11 mei 2018).

Er zal worden overgegaan tot vervanging van de heer Jeroen Léaerts, plaatsvervangend schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, benoemd als plaatsvervangend lid van het Beheers- en toezichtscomité voor een termijn van vier jaar bij ministerieel besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012035 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers sluiten (Belgisch Staatsblad, 11 mei 2018).

De zetel van het Beheers- en toezichtscomité is gelegen te 1000 Brussel, FOD Justitie, Waterloolaan 115.

Taken van het Beheers- en toezichtscomité: Ten aanzien van de Minister van Justitie en de Wetgevende kamers brengt het Beheers- en toezichtscomité ieder jaar verslag uit over de vervulling van zijn opdrachten gedurende het afgelopen jaar. Dat verslag bevat suggesties met betrekking tot de wenselijkheid om wijzigingen aan te brengen in het stelsel van openbaarheid dat met het bestand van berichten wordt verwezenlijkt.

Het verslag bevat eveneens een analyse van de inkomsten en de uitgaven verbonden aan het bestand van berichten.

Verder heeft het Beheers- en toezichtscomité de volgende opdrachten: - waken over en bijdragen tot de doeltreffende en veilige werking van het bestand van berichten overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk Ibis van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest; - advies uitbrengen over de uitvoeringsbesluiten bedoeld in de artikelen 1389bis/6 en 1391, § 3, en over de verzoeken bedoeld in artikel 1389bis/7 van het Gerechtelijk Wetboek; - aan de Minister van Justitie op zijn verzoek een advies uitbrengen inzake elke vraag betreffende het bestand van berichten; - advies verlenen, ambtshalve of na een verzoek overeenkomstig artikel 1389bis/13 van het Gerechtelijk Wetboek, over elke moeilijkheid of elk geschil dat kan rijzen betreffende de toepassing van hoofdstuk Ibis van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en de uitvoeringsmaatregelen ervan; - de Nationale Kamer ermee gelasten de individuele toegangscodes tot het bestand van berichten onwerkzaam te maken overeenkomstig artikel 1389bis/14 van het Gerechtelijk Wetboek; - advies uitbrengen over de organisatie van het bestand van berichten en de invloed van de uitbatingsprocedures op de kosten ervan, alsook over het ontwerp van jaarlijks budget van het bestand van berichten en het jaarlijks opvolgingsrapport betreffende dit budget.

Tevens verklaren de magistraten van het Beheers- en toezichtscomité de processen-verbaal vermeld in artikel 1394/24, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek uitvoerbaar.

De beheersinstelling waarmee het Beheers- en toezichtscomité overeenkomstig de wetgeving in contact staat, is de Federale Overheidsdienst Justitie.

De voorzitter van het Beheers- en toezichtscomité, zijn plaatsvervanger, de vaste en plaatsvervangende leden hebben recht op presentiegelden.

Alle leden van het Beheers- en toezichtscomité hebben recht op een vergoeding voor de verplaatsings- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de federale overheidsdiensten.

De vergoedingen worden gekoppeld aan de mobiliteitsvergoeding die van toepassing is op de bezoldiging van het rijkspersoneel in actieve dienst.

Vacante mandaten om de mandaten van hun voorgangers te voleindigen, benoemd voor een termijn van vier jaar bij ministerieel besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012035 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers sluiten (Belgisch Staatsblad, 11 mei 2018): - een schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol of die erkend wordt door de bevoegde Nederlandstalige overheid en die ten minste twee jaar effectieve ervaring heeft; - een plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol of die erkend wordt door de bevoegde Nederlandstalige overheid en die ten minste twee jaar effectieve ervaring heeft.

Hoewel geen wettelijke vereisten worden opgelegd inzake de deskundigheid, is kennis van een of meer van de volgende gebieden een pluspunt voor de kandidaten: - kennis van de wetgeving inzake beslagprocedures; - kennis van de wetgeving toepasselijk op de activiteiten van de gerechtsdeurwaarders; - kennis van aan informatica gerelateerd recht; - kennis en beheer van de werking van computernetwerken, meer bepaald databanken; - beheers- en organisatiecapaciteiten.

De kandidaten voor de mandaten van schuldbemiddelaar en plaatsvervanger-schuldbemiddelaar, beiden van de Nederlandse taalrol of die erkend worden door de bevoegde Nederlandstalige overheid, van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest moeten hun kandidatuur binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad bij aangetekende brief bezorgen aan de FOD Justitie, ter attentie van de heer Jean-Paul Janssens, Voorzitter van het Directiecomité, Waterloolaan 115, te 1000 Brussel. De kandidaten moeten bij hun kandidatuur specificeren voor welk mandaat zij zich kandidaat stellen en een curriculum vitae voegen, evenals een brief waarin zij hun curriculum vitae toelichten en hun motivatie uiteenzetten.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij Tim Van den Abeele (tel.: 02/542.74.42; e-mail: tim.vandenabeele@just.fgov.be).


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^