Vacante Bettreking
gepubliceerd op 02 maart 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Intraregionale mobiliteit of externe - Vacature van een attaché in de Franstalige taalkader als diversiteitsmanager, belast met het toepassen van acties en processen die verband(...) • Ordonnant

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021040499
pub.
02/03/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040499

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Intraregionale mobiliteit of externe - Vacature van een attaché (rang 10 - A1) in de Franstalige taalkader als diversiteitsmanager, belast met het toepassen van acties en processen die verband houden met de diversiteit en gender in overeenstemming met : • Ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt - gecoördineerde versie • Ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicap dimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt • Ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 24 april 2014 houdende de uitvoering van de Ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest • Ordonnantie van 5 oktober 2017 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling • Ordonnantie van 16 november 2017 inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Deze aankondiging is bestemd voor op de ambtenaren van: 1° de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;2° de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;3° Brussel Stedenbouw & Erfgoed;4° de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt" 5° de volgende instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name: a) instellingen van categorie A : • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest; • Brussels Instituut voor Milieubeheer; • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp; • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris); • Brussels Planningbureau b) instellingen van categorie B : • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris); • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel; 6° de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.7° de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap - Parkeeragentschap ».8° Brussel - Preventie & Veiligheid De externe mobiliteit heeft betrekking op de ambtenaren van de ministeries en de instellingen van openbaar nut die afhankelijk zijn van de federale Staat, de Gemeenschappen en de andere Gewesten, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de instellingen van openbaar nut die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar niet behoren tot de bovenvermelde instellingen. Overwegende het besluit van de Brusselse Regering van d.d. 28 februari 2021, om een betrekking vacant te verklaren overeenkomstig met een statutaire betrekking van een attaché (rang 10 - A1) .

Deze betrekking wordt ingevuld via intraregionale of externe mobiliteit en dit, met toepassing van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

PRAKTISCHE INFORMATIE De functiebeschrijving met betrekking tot de vacature kan opgevraagd worden bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel, Algemene Directie, via volgend e-mailadres: sophie.vanophalfens@arp-gan.be.

De betrekking van attaché (rang 10 - A1) is opengesteld aan de vastbenoemde ambtenaren die aan de volgende voorwaarden voldoen op de uiterste indieningsdatum van de kandidaturen: - titularis zijn van de graad van attaché (rang 10) of equivalent (A1); - een graadanciënniteit van minstens 2 jaar hebben; - in dienstactiviteit zijn; - ten minste de vermelding "gunstig" gekregen hebben bij evaluatie.

Gelieve bij uw kandidatuur de officiële bewijsstukken toe te voegen die aantonen dat u aan deze voorwaarden voldoet alsook een motivatiebrief.

Indien deze documenten ontbreken, zal uw kandidatuur niet-ontvankelijk zijn.

Uw kandidatuur moet ingediend worden ten laatste 15 dagen na zijn publicatie.

Uw officiële kandidatuur moet bij ons toekomen via aangetekend schrijven of neergelegd worden bij de administratieve zetel tegen ontvangstbewijs en is gericht aan de heer Jumeau, directeur-generaal, de Broquevillelaan 12 te 1150 Brussel.

Een kopie dient tevens opgestuurd worden naar Sophie.vanophalfens@arp-gan.be met de vermelding - kandidatuurstelling diversiteitsmanager Bij de kandidatuur is tevens een motivatiebrief en een CV gevoegd met minstens de vermelding van naam, voornaam, privéadres en graad.

De kandidaten die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. De selectie wordt georganiseerd conform de bepalingen voorzien voor aanwerving zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

De kandidaat dient minstens: • Problemen autonoom behandelen en oplossen, alternatieven zoeken en oplossingen opzetten; • Actief de teamspirit ondersteunen door zijn•haar advies en ideeën te delen en door mee te werken aan het oplossen van conflicten; • Actief zijn•haar eigen ontwikkeling plannen en beheren in functie van zijn•haar mogelijkheden, interesses en ambitie, door zijn•haar eigen werking in vraag te stellen en door zich constant te verrijken met nieuwe ideeën en aanpakken, competenties en kennis.

De personen met een handicap die wensen een aanvaarbare aanpassing te vragen voor het indienen van hun kandidatuur dienen contact op te nemen met Mevrouw Lesseigne, vice-voorzitster van de diversiteitscommissie via volgend e-mailadres: Christel.lesseigne@arp-gan.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen bij de dienst personeelsbeleid aangevraagd worden via volgend e-mailadres: Sophie.vanophalfens@arp-gan.be.


begin


Publicatie : 2021-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^