Vaststelling Van De Prijzen van 09 maart 2010
gepubliceerd op 22 maart 2010

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2010 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde resident

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011123
pub.
22/03/2010
prom.
09/03/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 MAART 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2010 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 15/10, § 2, vervangen bij de wet van 20 maart 2003;

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 21ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan residentiële beschermde klanten, artikel 4, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reële nettokost die voorvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten, artikel 4, § 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 januari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 25 februari 2010.;

Overwegende dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, door een beslissing die op 3 december 2009 genomen is op basis van de huidige tariefbepalingen, is overgegaan tot raming van de bedragen die nodig zijn om in 2010 te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het jaar 2010 is het bedrag van het fonds dat nodig is om te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële klanten vastgesteld op 64.000.000 euro;

Art. 2.Voor het jaar 2010 is het bedrag van het fonds dat nodig is om te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële klanten vastgesteld op 33.900.000 euro;

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^