Vergunning
gepubliceerd op 25 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel bes Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000451
pub.
25/09/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 28 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014145 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 1998 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 28/05/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 1996 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu aan natuurlijke personen en privaatrechtelij type ministerieel besluit prom. 28/05/1998 pub. 16/06/1998 numac 1998003257 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties en het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistce sluiten wordt de heer Patrick De Feyter, Ruiterslaan 40, te 2980 Zoersel, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen. Bij ministerieel besluit van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998003355 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 16/06/1998 pub. 02/07/1998 numac 1998011195 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de opblaasbare vaartuigen "luchtmatras-waterfietsen Aqualine 11 Monello 220", referentie Lec 100 S 545 Import sluiten wordt de heer André Arens, Neidingen 50, te 4783 Sankt Vith, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998016145 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit sluiten wordt de heer Jean Verstraeten, Grondwetlaan 28, te 1083 Ganshoren, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011218 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022433 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh sluiten wordt de heer Jacques Delfosse, rue Lableau 33, te 7912 Dergneau, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011218 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022433 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh sluiten wordt de heer Michel Van Swieten, Krommestraat 39/3, te 1970 Wezembeek-Oppem, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022484 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998027480 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het formulier voor de erkenning van de overeenkomst betreffende de overdracht van de verplichtingen bedoeld in artikel 8, derde lid, van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij w type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998022486 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998016179 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 1984 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003356 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden sluiten wordt de heer André De Schepper, Kattestraat 253, te 9150 Kruibeke, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 24 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012684 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 januari 1998 in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, paragraaf 8 van het koninklijk besluit van 5 febru type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998012681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012692 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure van toepassing van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de sociale werkplaatsen en de « entreprises d'insertion » van de privé- sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, paragraaf 5, eerste lid, en van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998011239 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012682 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de universitaire ziekenhuizen die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten wordt de heer Gottardo Brioli, Grand-Route 60, te 4400 Flémalle, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009401 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 10/07/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998000474 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de effectieve leden en plaatsvervangers van de Vaste Commissie voor de gemeentepolitie type ministerieel besluit prom. 10/07/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998027460 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper bij wijze van proef wordt toegelaten in sommige gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest sluiten worden de volgende personen niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen : de heer Henk Du Four, gevestigd te 8800 Roeselare, Heirweg 120; de heer Hugo De Witte, gevestigd te 1785 Merchtem, Paddebroeken 5; de heer Herman De Witte, gevestigd te 1730 Asse, Merchtemsebaan 34; de heer Joseph Verbeke, gevestigd te 8551 Heestert, Outrijvestraat 53.

Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten worden de volgende personen niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen : De heer André De Backer, gevestigd te 1910 Kampenhout, Stiggelstraat 9;

De heer Leo Beeckmans, gevestigd te 2550 Kontich, Groot Veld 28;

De heer Antoine Wylock, gevestigd te 1650 Beersel, steenweg op Ukkel 327;

De heer Herman Vanmaele, gevestigd te 3600 Genk, Bonderstraat 54;

De heer Willy Devos, gevestigd te 8820 Torhout, Constant Permekelaan 7;

De heer Patrick Lamberigts, gevestigd te 2520 Ranst, Kapelstraat 87;

De heer Paul Boelens, gevestigd te 2600 Berchem, Fruithoflaan 13;

De heer Willy De Meulenaere, gevestigd te 2900 Schoten, Vleeshouwerslaan 75;

De heer Eduard J.L. Jansen, gevestigd te 4611 CM Bergen-op-Zoom (Nederland), A. Asselbergsstraat 20;

De heer Henri Van Soom, gevestigd te 2960 Brecht, Hogebaan 15;

De heer Ignace De Nil, gevestigd te 9300 Aalst, Parklaan 127;

De heer Johan Van De Casteele, gevestigd te 1860 Meise, Broekstraat 9;

De heer Thierry Morren, gevestigd te 4020 Luik, rue Georges Simenon 5;

De heer Alexander Crahay, gevestigd te 2540 Hove, Vincent Bavaisstraat 103;

De heer Lodewijk Van Hoof, gevestigd te 2600 Berchem, de Roest d'Alkemadelaan 11;

De heer Patrick Sanders, gevestigd te 8400 Oostende, Platvormstraat 3;

De heer Freddy De Rijcke, gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Stationsstraat 78.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^