Vergunning
gepubliceerd op 17 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000008
pub.
17/02/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 17 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998012976 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 17 november 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij type ministerieel besluit prom. 17/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998022750 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten sluiten worden de volgende personen niet gemachtigd het beroep van privé-detective, uit te oefenen : De heer **** ****, gevestigd te 6210 Les **** ****, **** Sart-Bas 52. De heer **** ****, gevestigd te 1030 ****, **** **** 61.

De heer **** **** ****, gevestigd te 1495 ****, **** de **** 138.

De heer **** ****, gevestigd te 1160 ****, **** **** **** 30.

Bij ministerieel besluit van 26 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016332 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016334 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Nationale Coördinatie- en Controlecel, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000776 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 1998 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de rijkswacht en van de algemene politiesteundienst inzake de gu type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 23/01/1999 numac 1998031554 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit, tot vaststelling, in uitvoering van artikel 93 van de organieke wet van 8 juli 1976 beteffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het formulier met toepassing van controle van de kas en de boekingen van de ontvanger sluiten wordt Mevr. **** ****, **** 34, te 3550 ****-****, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998016339 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998014339 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 november 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 06/01/1999 numac 1998036446 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998009966 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998036261 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen omtrent het abonnement ter financiering van de ophaling van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 28/05/1999 numac 1999014016 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot het verlenen van verlof voor opdracht aan sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten worden de volgende personen niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen : De heer **** ****, gevestigd te 3971 ****, **** 58.

De heer **** **** ****, gevestigd te 1840 ****, **** 98.

De heer **** ****, gevestigd te 3580 ****, **** 31.

Bij ministerieel besluit van 10 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998010030 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot regeling van het vergelijkend examen voor de werving in de graad van commissaris bij de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998010029 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot regeling van het vergelijkend examen voor de werving in de graad van inspecteur bij de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022845 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1998012994 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot instelling van een recht op loopbaanonderbreking type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998003639 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kalender van de uitgiften van schatkistcertificaten voor het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 10/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998010031 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene beginselen inzake de stage van de ambtenaren aangeworven in de hoedanigheid van commissaris of inspecteur van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat sluiten wordt Mevr. **** ****, **** 574, te 1500 ****, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998011398 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998011389 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1946 waarbij een maandelijkse statistiek van de voortbrenging in de waternijverheid wordt voorgeschreven type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998010054 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het programma en de nadere regels van de proeven van het vergelijkend examen voor bevordering tot de graad van commissaris bij de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998011394 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 1994 betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998016354 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de eigenschappen van het tatoeëerteken en van de microchip voor de identificatie van de honden type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 18/02/1999 numac 1999016008 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende wijzigingen bijlage II op koninklijk besluit van 24 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998011392 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1994 betreffende de steekproefonderzoekingen door het Nationaal Instituut voor de Statistiek naar de lonen, de wedden en de arbeidsduur in de handel, nijverheid en diensten sluiten worden de volgende personen niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen : De heer Jan De Wilde, gevestigd te 2550 ****, **** 29.

De heer **** ****, gevestigd te 8700 ****, **** 16.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/01/1999 pub. 08/01/1999 numac 1998000827 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de opdrachten door de rijkswacht uit te voeren met toepassing van artikel 126, § 2, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de heer **** ****, wonende te ***** ****, **** 6, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^