Vergunning
gepubliceerd op 22 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000162
pub.
22/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen **** ministerieel besluit van 9 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016399 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 2 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 28/04/2000 numac 2000035391 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die aan het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen toebehoren type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/10/2000 numac 2000036029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende het reglement van de lenings-, verkoop- en huurhulpverrichtingen van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in het kader van het fonds B2 type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016381 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016380 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999016393 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999016392 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting sluiten wordt de volgende persoon niet gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen : De heer **** ****, gevestigd te 4130 ****, **** de ****'**** 23 en wonende te ***** - ****, **** ****5****9, **** avenue 461. **** ministerieel besluit van 27 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 12/02/2000 numac 2000011058 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2000 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60 § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1997 tot vernieuwing van de Commissie voor de erkenning van de beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011066 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid en van de adjunct-secretaris van de Indexcommissie sluiten wordt de volgende persoon niet gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen : De heer **** ****, wonende te ***** ****, **** des **** 28.

**** ministerieel besluit van 29 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000022299 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst type ministerieel besluit prom. 29/03/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000012199 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 29 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij type ministerieel besluit prom. 29/03/2000 pub. 11/05/2000 numac 2000016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Centrum voor Landbouweconomie sluiten wordt de volgende persoon niet gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen : De heer **** ****, wonende te ***** ****, **** **** **** 9.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^