Vergunning
gepubliceerd op 22 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** ****.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000163
pub.
22/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999011474 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie huisartsen sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : Mevr.**** **** ****, gevestigd te 1180 ****, **** 40, onder het nummer 14.0260.07, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 27 juli 1999.

Bij ministerieel besluit van 2 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999011436 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 36 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 02/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999011439 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 78 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 56, onder het nummer 14.1217.04, **** het **** uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 1999.

Bij ministerieel besluit van 9 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/10/2000 numac 2000036029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende het reglement van de lenings-, verkoop- en huurhulpverrichtingen van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in het kader van het fonds B2 type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 28/04/2000 numac 2000035391 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die aan het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen toebehoren type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016399 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 2 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016380 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999016393 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016381 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999016392 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek ingetrokken : **** heer **** **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 56, onder het ****. 14 1348 01, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 30 september 1999.

Bij ministerieel besluit van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999011474 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie huisartsen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 1785 ****, **** 19, onder het nummer 14.1338.12, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2000.

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000003263 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van de selectienormen waaraan de kandidaten voor aanstelling bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie dienen te beantwoorden sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 35, onder het nummer 14.389.10, **** het **** uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2000.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000027069 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van de organisatieafdelingen 10 en 13 van de Algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 21/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003042 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van EASDAQ N.V. sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 5537 ****, **** de **** 21****, onder het nummer 14.293.01.

Bij ministerieel besluit van 27 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 12/02/2000 numac 2000011058 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2000 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60 § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 2100 ****, **** **** 126, bus 10, onder het nummer 14.117.08, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 30 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000021025 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kanselarij van de Eerste Minister en de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 1050 ****, **** 149, onder het nummer 14.333.11, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 31 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 11 februari 2000 worden de vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende personen ingetrokken : **** heer **** **** ****, gevestigd te 2170 ****, **** 40 ****2, onder het nummer 14.1300.07, voor wie op zijn verzoek het **** uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2000. **** heer **** ****, gevestigd te 8380 ****, **** 12, onder het nummer 14.1312.08, **** het **** uitwerking heeft met ingang van 16 januari 2000 wegens sterfgeval.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999011474 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie huisartsen sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 1160 ****, de **** 2/41, onder het nummer 14 235 05, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2000.

Bij ministerieel besluit van 16 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor de Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000016095 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000022227 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende personen, op hun verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 2050 ****, **** **** 8/42, onder het nummer 14 160 10, voor wie het **** heeft uitwerking met ingang van 23 februari 2000. **** heer **** ****, gevestigd te 8200 ****, **** 81, onder het nummer 14 1226 04, voor wie het **** heeft uitwerking met ingang van 1 mei 1999.

Bij ministerieel besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000003123 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 6 maart 2000 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buit type ministerieel besluit prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000011193 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitster en de ondervoorzitter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000016098 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de Afrikaanse varkenspest en de klassieke varkenspest sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 3540 ****-de-****, **** 62, onder het nummer 14 1315 08, voor wie het **** heeft uitwerking met ingang van 24 februari 2000.

Bij ministerieel besluit van 31 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000016298 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 31/03/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000003557 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de tussenkomst van de Inspectie van Financiën met betrekking tot de toekenning van toelagen in verband met de micro-interventieprogramma's in het kader van de administratieve- en begrotingscontrole sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : **** heer **** ****, gevestigd te 3742 ****, **** 22, onder het nummer 14 1284 06, voor wie het **** heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^