Vergunning
gepubliceerd op 22 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel **** **** he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000164
pub.
22/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999024074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen sluiten wordt de vergunning verleend aan de volgende persoon om het beroep van privé-detective uit te oefenen, gewijzigd en vernieuwd voor een periode van tien jaar : De heer **** ****, gevestigd te 8500 ****, **** **** 4 (voorheen **** 34/31), onder het nummer 14.130.11 (geldig tot 1 december 2009). **** adreswijziging treedt in werking op 9 november 1999 en de vernieuwing op 1 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 30 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000907 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg sluiten wordt de vergunning verleend aan de volgende persoon om het beroep van privé-detective uit te oefenen, vernieuwd voor een periode van tien jaar, en de vernieuwing ten voorlopige tijd van 17 juni 1999 opgeheven : Mevr. **** ****, gevestigd te 7000 ****, **** **** **** 30, onder het nummer 14.237.05 (geldig tot 26 mei 2009).

Bij ministerieel besluit van 21 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 03/05/2000 numac 2000000099 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 2000027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen do type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000027047 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000027048 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 09 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999010257 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999024142 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waardoor de farmaceutische specialiteit Ectocur, drinkbare oplossing, van het geneeskundig voorschrift vrijgesteld wordt sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, vernieuwd voor een periode van tien jaar : De heer **** ****, gevestigd te 3300 Tienen, Generaal **** 13, onder het nummer 14.244.12 (geldig tot 29 december 2009).

Bij ministerieel besluit van 17 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022062 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022063 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2000 sluiten wordt de vergunning verleend aan de volgende personen om het beroep van privé-detective uit te oefenen, vernieuwd voor een periode van tien jaar ter vervanging van de vernieuwing verleend ten voorlopige tijd : De heer Jozef **** ****, gevestigd te 3550 ****-****, **** 8, onder het nummer 14.129.10 (geldig vanaf 19 oktober 1999 tot 19 oktober 2009).

Bij ministerieel besluit van 3 maart 2000 wordt de vergunning verleend aan de volgende persoon om het beroep van privé-detective uit te oefenen, vernieuwd voor een periode van tien jaar : De heer **** ****, gevestigd te 9000 ****, **** 31****, onder het nummer 14 133 02 (geldig tot 9 maart 2010).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^