Vergunning
gepubliceerd op 05 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 29 nove De verg

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000212
pub.
05/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 29 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 16/06/2000 numac 1999012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelli type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999024073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000953 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gehouden op 13 juni 199 sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 oktober 1997, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming Belgacom Alert Services n.v., voorheen (Securis Alert Services n.v.), gevestigd te 1140 Evere, Carlistraat 2 (voorheen te 1931 Zaventem, Brucargo 744).

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en van beheer van alarmcentrales.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 30 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000907 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van sluiten wordt het ministerieel besluit van 5 maart 1997 tot vernieuwing van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming gewijzigd om de vergunning aan de onderneming Securis I.G.S. n.v. (voorheen I.G.S. Security n.v.) gevestigd te 4460 Grâce-Hollogne, aéroport de Liège Bierset (voorheen te 3600 Genk, Eikelaarstraat 28), te verlenen.

De wijziging van de benaming treedt in werking op 27 juni 1997 en de adreswijziging op 18 maart 1998.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en van beheer van alarmcentrales.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 9 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999007278 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016399 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 2 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor s sluiten wordt het ministerieel besluit van 24 januari 1996 tot verlenging van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de onderneming Security Monitoring Center n.v., gevestigd te 1930 Zaventem, Brixtonlaan 5, gewijzigd wegens haar adreswijziging (voorheen te 1050 Brussel, Voltastraat 8).

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van beheer van alarmcentrales.

Bij ministerieel besluit van 29 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 16/06/2000 numac 1999012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelli type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999024073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000953 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gehouden op 13 juni 199 sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 oktober 1997, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer Califice, Alain, gevestigd te 4460 Grâce-Hollogne, Jules Destréestraat 1.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en bescherming van personen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 26 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000035217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de verenigingen voor gezinseducatie type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de regels inzake de vaststelling van de prijzen van de geneesmiddelen die bestemd zijn voor een behandeling van meer dan 28 dagen en die een prijsvermindering van de huidige verpakking meebrengen type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000015022 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling per directie of dienst van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten wordt het ministerieel besluit van 20 april 1999 tot verlenging van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming Diamond Security Company n.v., gevestigd te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78, gewijzigd.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en van beheer van alarmcentrales dewelke met de activiteiten van bescherming van personen aangevuld worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^