Vergunning
gepubliceerd op 31 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000025
pub.
31/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 22 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 14/12/2000 numac 2000016317 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000003708 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2000 - 2005 - 2007, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2000 - 2008 type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000021627 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000012888 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 14/12/2000 numac 2000014274 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende personen, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 3500 ****, **** **** 10, onder het nummer 14 365 03 (geldig tot 12 mei 2002), en **** het **** heeft uitwerking met ingang van 8 september 2000. De ***** is gevestigd te 8490 ****, **** 72, onder het nummer 14 311 10 (geldig tot 18 december 2001), en **** het **** heeft uitwerking met ingang van 14 september 2000.

Bij ministerieel besluit van 24 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/2000 pub. 12/05/2001 numac 2001035453 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 24/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000001013 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek korps van de rijkswacht sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 9820 ****, **** **** ****-plein 22, onder het nummer 14 1305 07 (geldig tot 14 augustus 2003), en **** het **** heeft uitwerking met ingang van 20 september 2000.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000022865 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1999 tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/11/2000 pub. 06/12/2000 numac 2000003749 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het marktreglement van de Beurs van Brussel sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4163 ****, **** **** **** 4, onder het nummer 14 0033 12 (geldig tot 8 januari 2003), en **** het **** heeft uitwerking met ingang van 16 november 2000.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022870 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022871 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022872 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende personen, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1741 ****, **** 22, onder het nummer 14 1363 07 (geldig tot 7 juli 2004), en **** het **** heeft uitwerking met ingang van 16 november 2000.

De ***** is gevestigd te 1050 ****, **** 179, bus 10, onder het nummer 14 1362 07 (geldig tot 7 juli 2004), en **** het **** heeft uitwerking met ingang van 13 november 2000.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000011511 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 85 houdende registratie, erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000011509 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014281 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met de vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 2235 ****, **** **** 31, onder het nummer 14 106 02 (geldig tot 11 maart 2008), en **** het **** heeft uitwerking met ingang van 13 oktober 2000.

Bij ministerieel besluit van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000016347 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 14 december 2000 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 24/02/2001 numac 2001000097 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1999 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000016344 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 6040 ****, **** **** **** 7, onder het nummer 14 0305 08 (geldig tot 4 september 2005), en **** het **** heeft uitwerking met ingang van 15 december 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^