Vergunning
gepubliceerd op 29 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 13 dec Bij m

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000241
pub.
29/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 13 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000009384 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 16/03/2001 numac 2001035270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de subsidiëring van operaties en werken van een sociaal woonproject of een bijzonder woonproject type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027073 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 05 van organisatieafdeling 53 en tussen de programma's 01, 03, 04, 05, 06 en 08 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting sluiten wordt de heer Philippe Declercq, gevestigd te 2030 Antwerpen, North Trade Building, Noorderlaan 133, bus 16, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.1411.12.

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001007030 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Charles Francq, gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25, onder het nummer 14.0320.12.

De heer Jean-Louis Stassin, gevestigd te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, onder het nummer 14.0321.12.

De heer Jean-Philippe Sace, gevestigd te 5002 Namen, rue Léopold De Hulster 128, onder het nummer 14.0322.12.

De heer Pierre Lucassen, gevestigd te 4400 Flémalle, rue de Mons-lez-Liège 156, onder het nummer 14.0323.12.

Bij ministerieel besluit van 19 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2001 pub. 01/03/2001 numac 2001022038 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 19/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1998 tot bepaling van het model van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever alsmede van de arbeidsovereenkomst, in uitvoering van art sluiten wordt de heer Jean-Pierre Lauters, gevestigd te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koningsstraat 151, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.1413.01.

Bij ministerieel besluit van 19 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2001 pub. 01/03/2001 numac 2001022038 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 19/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1998 tot bepaling van het model van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever alsmede van de arbeidsovereenkomst, in uitvoering van art sluiten wordt de heer Freddy Ivens, gevestigd te 9280 Lebbeke, Mandekensstraat 9, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.1412.01.

Bij ministerieel besluit van 2 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001027197 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de heer Hans Bauters, gevestigd te 1830 Machelen, Rampelbergstraat 38, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.1414.01.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021095 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen sluiten wordt de heer Yves-Marie François, gevestigd te 6640 Vaux-sur-Sûre, rue du Centre 8, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.0324.01.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^