Vergunning
gepubliceerd op 29 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000242
pub.
29/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 5 december 2000 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** ****-**** 24, onder het ****.14.0067.03, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2000.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000009384 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1170 ****-****, **** 25, onder het ****. 14.1093.01, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2000.

Bij ministerieel besluit van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000016347 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 14 december 2000 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 24/02/2001 numac 2001000097 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1999 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1471 ****, **** de **** 271, onder het ****. 14.0111.05, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 1 november 2000.

Bij ministerieel besluit van 15 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001011066 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2001 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 15/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 8480 ****, **** **** 26, onder het ****. 14.1359.05, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 29 september 2000.

Bij ministerieel besluit van 15 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001011066 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2001 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 15/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 9000 ****, **** 139, onder het ****. 14.360.02, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 31 december 2000.

Bij ministerieel besluit van 17 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001012035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor technische controles op de werkplaats type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001021056 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanwijzing van de omroeporganisaties als bedoeld in artikel 13, 2e streepje, van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het twee type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 2000 ****, **** 88, onder het ****. 14.282.11, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 30 september 2000.

Bij ministerieel besluit van 19 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2001 pub. 01/03/2001 numac 2001022038 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 19/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1998 tot bepaling van het model van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever alsmede van de arbeidsovereenkomst, in uitvoering van art sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 7540 **** (****), **** des **** 24, onder het ****. 14.0081.04, voor wie het **** uitwerking heeft met ingang van 30 oktober 2000.

Bij ministerieel besluit van 23 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000168 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 4910 ****, route **** 2, onder het ****. 14.0161.09, het **** uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 23 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000168 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 7170 ****, **** **** 12, onder het ****. 14.431.10, het **** uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 29 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1050 ****, **** 49, onder het ****. 14.421.08, het **** uitwerking heeft met ingang van 2 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021095 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003050 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2001 betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de macht type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003094 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001000149 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 7022 ****, **** **** **** 37/21, onder het ****. 14.275.07, het **** uitwerking heeft met ingang van 31 december 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^