Vergunning
gepubliceerd op 03 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 12 jan Bij mini

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000248
pub.
03/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 12 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001007030 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd, aan de heer Bauwens, Aron, gevestigd te 9290 Berlare, Fortstraat 19, bus 2.

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001007030 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd, aan de heer Benais, Sebastien, gevestigd te 8500 Kortrijk, Heilige Geeststraat 13, bus 12.

Bij ministerieel besluit van 17 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 22/02/2001 numac 2001014019 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van een voorzitter en leden van de examencommissie met betrekking tot de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001021056 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanwijzing van de omroeporganisaties als bedoeld in artikel 13, 2e streepje, van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het twee type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001012035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor technische controles op de werkplaats type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd, aan de coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid « D.M.S. », gevestigd te 6142 Leernes, rue Demoulin 11.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^