Vergunning
gepubliceerd op 29 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 12 jan De vergu

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000298
pub.
29/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 12 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001007030 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 november 2000, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming United Protection Services, gevestigd te 1500 Halle, Melkerijstraat 18.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en van bescherming van personen.

Bij ministerieel besluit van 29 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend op 11 september 2000 aan de heer Otero Y Alonso, Jacques, gewijzigd wegens : De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat de heer Otero Y Alonso, Jacques, gevistigd 1180 Ukkel, rue du Coq 88, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de algemene directie van de algemene rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van het interne bewakingsdienst de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze vergunning van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 29 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend op 15 mei 1997 aan de Gallery Control B.V.B.A., gewijzigd wegens : De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het pubiek toegankelijke plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat de Gallery Control B.V.B.A., gevestigd 1000 Brussel, boulevard Jardin Botanique 44/2, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van het bewakingsonderneming de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaging, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze vergunning van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 29 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend op 27 oktober 1999 aan de heer Vivaldi, Marc, gevestigd onder benaming « S.V.P.-Surveillance Vigilance, Protection », gewijzigd wegens : Deze activiteiten worden zonder wapen uitgevoerd.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond worden uitgevoerd.

Ingeval deze activiteiten worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, dienen zij zonder hond te worden uitgeoefend.

In alle andere gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° De hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden.2° Indien andere personen dan de bewakerhondengeleider geachtwordt aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. Deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat aan de heer Vivaldi, Marc, gevestigd onder benaming « S.V.P.-Surveillance Vigilance Protection », gevestigd 7110 Strépy-Bracquegnies, Résidence Clé des Champs 49, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van het interne bewakingsdienst de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze vergunning van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011061 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, verbiedt de invoer, het te koop aanbieden, de verkoop, sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend op 22 november 2000 aan de heer Russo, Alfredo, gevestigd onder benaming « Russo Security », gewijzigd wegens : De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en bescherming van personen mogen met wapens worden uitgevoerd.

Desalniettemin, dienen de volgende voorwaarden te worden gerespecteerd voor wat betreft toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met wapens : - Op voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek toegang heeft, worden de bewakingsactiviteiten ongewapend uitgevoerd. - Op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek geen toegang heeft, mogen de bewakingsactiviteiten die als risicoral worden ervaren gewapend worden uitgevoerd.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroedende goederen mogen met hond worden uitgevoerd.

Ingeval deze activiteiten worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, dienen zij zonder hond te worden uitgeoefend.

In alle andere gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° De hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden.2° Indien andere personen dan de bewakerhondengeleider geacht wordt aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. Deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat aan de heer Russo, Alfredo, gevestigd onder de benaming « Russo Security », gevestigd onder du Coeurcq 108, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van het interne bewakingsdienst de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze vergunning van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011061 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, verbiedt de invoer, het te koop aanbieden, de verkoop, sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend op 13 oktober 1998 aan de heer CE.RE.SE D'Amico B.V.B.A., gewijzigd wegens : De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met wapens worden uitgevoerd.

Desalniettemin, dienen de volgende voorwaarden te worden gerespecteerd voor wat betreft toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met wapens : - Op voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek toegang heeft, worden de bewakingsactiviteiten ongewapend uitgevoerd. - Op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek geen toegang heeft, mogen de bewakingsactiviteiten die als risicoral worden ervaren gewapend worden uitgevoerd.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond worden uitgevoerd.

Ingeval deze activiteiten worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, dienen zij zonder hond te worden uitgeoefend.

In alle andere gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° De hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden.2° Indien andere personen dan de bewakerhondengeleider geacht wordt aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. Deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankeljike plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat de CE.RE.SE D'Amico B.V.B.A. , gevestigd 6001 Charleroi, rue du Débarcadère 35, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van het interne bewakingsdienst de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze vergunning van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003050 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2001 betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de macht type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021095 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001000149 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003094 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend op 21 september 2000 aan de heer Richard Loconte, gevestigd onder benaming « ASGP Security », gewijzigd wegens : De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, bescherming van personen, activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgevoerd.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en bescherming van personen mogen met wapens worden uitgevoerd.

Desalniettemin, dienen de volgende voorwaarden te worden gerespecteerd voor wat betreft toezicht op en bescheerming van roerende of onroerende goederen met wapens : - Op voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek toegang heeft, worden de bewakingsactiviteiten ongewapend uitgevoerd. - Op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek geen toegang heeft, mogen de bewakingsactiviteiten die als risicoral worden ervaren gewapend worden uitgevoerd.

Deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankeljike plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat aan de heer Richard Loconte, gevestigd onder benaming « ASCP Security », gevestigd 4100 Seraing, rue du Ruisseau 28, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van het interne bewakingsdienst de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze vergunning van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001022099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001011110 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming Limburgse Bewakingsdienst gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Schurhovenveld 4380.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001011094 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen sluiten wordt het ministerieel besluit van 19 november 1996 tot verlenging van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de onderneming Wings Security N.V., gevestigd te 2100 Deurne, Boekenberglei 128, gewijzigd wegens haar adreswijziging (voorheen te 9100 Sint-Niklaas, Koningin Elisabethlaan 86).

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001027178 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001027179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit van 16 februari 2001 tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium "Laboratorium voor Dierziektenbestrijding" te Drongen sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend op 18 oktober 1998 aan de heer Rose, Mario, gevestigd onder benaming « A.I.S. Optimal Security », gewijzigd wegens : De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerend of onroerende goederen.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze aktiviteiten worden zonder wapen uitgevoerd.

Ingeval deze activiteiten worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° De hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden.2° Indien andere personen dan de bewakerhondengeleider geacht wordt aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. Deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat aan de heer Rose, Mario, gevestigd 7700 Mouscron, rue du Congo 114, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van de interne bewakingsdienst de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze vergunning van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001000228 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en aanduiding van haar voorzitter type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001016047 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001003110 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar 4 maart 2001 - 2006 - 2008, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2001 - 2009 type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001027187 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal agglomeraties met 2 000 inwonerequivalenten of meer en tot afbakening van hun afwateringsgebied sluiten, tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1997, wordt de vernieuwing van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de N.V. Securis waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, van bescherming van personen, van toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden, van beheer van alarmcentrales en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het pubiek toegankelijke plaatsen worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

De uitbreiding van de vergunning met de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de onderneming binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van onderhavig ministerieel besluit het bewijs levert aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie dat minstens één persoon binnen de onderneming geslaagd is in de opleidingen voorzien in artikelen 12 en 18 van het ministerieel besluit van 30 december 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^