Vergunning
gepubliceerd op 18 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 24 j Bij min

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000440
pub.
18/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 24 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022070 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 1999 betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d), van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen type ministerieel besluit prom. 24/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen aan een medisch voorschrift wordt onderworpen sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst geweigerd aan de S.P.R.L. « Manoir d'Estreville », gevestigd te 7711 Dottignies, boulevard des Canadiens 27.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003050 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2001 betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de macht type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003094 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001000149 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021095 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst geweigerd aan « l'Aquarium N.V. », gevestigd te 7900 Leuze, boulevard Prince Régent 1.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit van 16 februari 2001 tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium "Laboratorium voor Dierziektenbestrijding" te Drongen type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001027179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 16/02/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001027178 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst geweigerd aan de S.P.R.L. Sobrida Invest, gevestigd te 6280 Villers-Poterie, rue Léopold III 16.

Bij ministerieel besluit van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027548 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatie-afdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst geweigerd aan de heer Antonio Nigro, uitbating van het etablissement « Tempo Night », gevestigd te 7711 Dottignies, boulevard d'Herseaux 91-93.

Bij ministerieel besluit van 3 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022265 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 03/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001022264 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bijwerking van het bedrag van het forfaitair dagloon bepaald bij artikel 31bis, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst geweigerd aan de B.V.B.A. Club 13, gevestigd te 7711 Dottignies, boulevard des Alliés 5.

Bij ministerieel besluit van 10 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/04/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001027525 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de betaling van de premie voor eerste vestiging overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2000 sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst geweigerd aan de N.V. Tropic Tilffois, gevestigd te 4130 Tilff, rue d'Angleur 118.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^