Vergunning
gepubliceerd op 26 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 16 mei De woor

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000583
pub.
26/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende de benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie type ministerieel besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022353 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type ministerieel besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022351 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector type ministerieel besluit prom. 16/05/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001022329 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming van de « Initial GMIC Security N.V. », verleend op 12 mei 1992, vernieuwd op 13 mei 1997 en gewijzigd op 22 juli 1998, gewijzigd als volgt : De woorden « Initial GMIC Security » worden vervangen door de woorden « Initial Security ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035682 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend op 27 oktober 1999 aan de heer Vivaldi, Marc, gewijzigd als volgt : De woorden « Résidence Clé des Champs 49 » worden vervangen door de woorden « rue des Canadiens 84 ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035682 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1999, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de onderneming Diamond Security Company N.V. gevestigd te 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 10 (voorheen te 2000 Antwerpen, Pelikaanstraat 78, bus 129).

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001016183 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027387 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027549 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatie-afdeling 12 en programma 03 van organisatie-afdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend op 23 februari 2001 aan de onderneming F.A.C.T. B.V.B.A. gevestigd te 1300 Waver, rue de Namur 53, gewijzigd als volgt : Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond worden uitgeoefend.

Indien derden aanwezig zouden kunnen zijn en indien deze activiteiten in een gesloten ruimte uitgeoefend worden, dienen zij zonder hond uitgevoerd te worden.

In alle andere gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° de hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden;2° indien andere personen dan de bewaker-hondengeleider geacht worden aanwezig te zijn, dient de hond tevens een muilkorf te dragen. Bij ministerieel besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001016183 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027387 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027549 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatie-afdeling 12 en programma 03 van organisatie-afdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten, in artikel 3 van het ministerieel besluit van 23 februari 2001 houdende de vernieuwing van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de H-Garde C.V.B.A. is gewijzigd wegens : § 1. De vergunning bepalingen bedoeld in artikel 1 heeft betrekking op de activiteiten van : - Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; - Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen; - Bescherming van personen. § 2. De activiteiten van bescherming van personen en van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond worden uitgevoerd.

Desalniettemin, dienen de volgende voorwaarden te worden gerespecteerd voor wat betreft toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met wapens : - Op voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek toegang heeft, worden de bewakingsactiviteiten ongewapend uitgevoerd. - Op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek geen toegang heeft, mogen de bewakingsactiviteiten die als risicoral worden ervaren gewapend worden uitgevoerd. § 3. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond worden uitgevoerd.

Ingeval deze activiteiten worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, dienen zij zonder hond te worden uitgeoefend.

In alle andere gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° De hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden.2° Indien andere personen dan de bewakerhondengeleider geacht wordt aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. § 4. Deze uitzetting van deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat de H-Garde C.V.B.A., binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van het bewakingsonderneming de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001022383 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoör type ministerieel besluit prom. 28/05/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001022384 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoö type ministerieel besluit prom. 28/05/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001022382 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1999, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de Blok Security Mobile, B.V.B.A., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 92.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, van bescherming van personen en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten, in artikel 2 van het ministerieel besluit van 13 juli 2000 de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de Bunker Training Center is gewijzigd wegens : § 3. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en bescherming van personen mogen met wapens worden uitgevoerd.

Desalniettemin, dienen de volgende voorwaarden te worden gerespecteerd voor wat betreft toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met wapens; - Op voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek toegang heeft, worden de bewakingsactiviteiten ongewapend uitgevoerd. - Op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek geen toegang heeft, mogen de bewakingsactiviteiten die als risicoral worden ervaren gewapend worden uitgevoerd. § 4. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond worden uitgevoerd.

Ingeval deze activiteiten worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, dienen zij zonder hond te worden uitgeoefend.

In alle andere gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° De hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden.2° Indien andere personen dan de bewakerhondengeleider geacht wordt aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. Bij ministerieel besluit van 5 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten, de paragrafen 2 tot 5 van artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 september 1999 houdende de vernieuwing van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de Security Guardian's Institute C.V.B.A. is gewijzigd wegens : § 2. De vergunning bepalingen bedoeld in artikel 2, § 1 heeft betrekking op de activiteiten van : - Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; - Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen; - Bescherming van personen.

Deze activiteit wordt zonder wapen uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond worden uitgevoerd.

Ingeval deze activiteiten worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, dienen zij zonder hond te worden uitgeoefend.

In alle andere gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° De hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden.2° Indien andere personen dan de bewakerhondengeleider geacht wordt aanwezig te zijn, dient de hond tevens tezijn voorzien van een muilkorf. § 3. Deze uitzetting van deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat de Security Guardian's Institute C.V.B.A., gevestigd 1300 Wavre, Namenlaan 123, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van het bewakingsonderneming de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze vergunning vanrechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^