Vergunning
gepubliceerd op 19 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000723
pub.
19/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 12 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027389 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende toepassingsmodaliteiten voor het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2000 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitszorg in kinderdagverblijven type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001035798 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitszorg in diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001003290 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het bank- en financiewezen van 8 mei 2001 tot wijziging van de besluiten van 5 december 1995 over de reglementen op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennoot type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001035938 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitszorg in initiatieven voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001035937 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001035797 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1020 ****, de **** 7, bus 7, onder het nummer 14.0201.10 (geldig tot 27 oktober 2003) vanaf 23 maart 2001.

Bij ministerieel besluit van 15 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 15/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001027420 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de sociale woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 2630 ****, **** 12, onder het nummer 14.1039.11 (geldig tot 8 december 2002) vanaf 5 juni 2001.

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001022395 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011266 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter en benoeming van de voorzitster van de Algemene Kalibratie Commissie type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011263 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011265 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011264 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitster van de Accreditatiebureau van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001003398 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aflossing der preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 2630 ****, **** 12, onder het nummer 14.1255.04 (geldig tot 5 mei 2003) vanaf 1 juni 2001.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001000852 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001022485 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001000853 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie betreffende het waardevervoer sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 9820 ****, **** 178, onder het nummer 14.368.03 (geldig tot 15 april 2002) vanaf 21 juni 2001. Bij ministerieel besluit van 3 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001000852 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001022485 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001000853 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie betreffende het waardevervoer sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, bij ministerieel besluit van 8 april 1998, gewijzigd wegens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1160 ****, **** 16, onder het nummer 14.1198.04 vanaf 28 juni 2001 (geldig tot 8 april 2003).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^