Vergunning
gepubliceerd op 01 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen **** ministerieel bes **** ****

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001232
pub.
01/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2001 pub. 15/11/2001 numac 2001014209 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 17/10/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001022768 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende hernieuwing van sommige mandaten van de Raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart type ministerieel besluit prom. 17/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027052 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 17/10/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022769 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen De Verzekeringen van Fortis Bank en de N.V. Fortis AG tot overdracht van de bij De Verzekeringen van Fortis Bank gevestigde rentekapitalen voor de betaling van rente voor arbeidsongevall sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14 359 01 aan de heer **** **** **** ****, gevestigd te 9255 ****, **** 33, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 25 juni 2012), met ingang van 25 juni 2002. Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027054 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14 325 11 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 149, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 21 februari 2012), met ingang van 21 februari 2002.

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2001 pub. 01/11/2001 numac 2001003495 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 29/10/2001 pub. 16/01/2002 numac 2001016410 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin type ministerieel besluit prom. 29/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027073 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14 322 11 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 9000 ****, **** 20, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 januari 2012), met ingang van 16 januari 2002.

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016355 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, tot vervanging van het ministerieel besluit van 31 augustus 2001 houdende de vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, wordt de vergunning verleend onder het nummer 14 188 04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1070 ****, **** **** 8/7, om het beroep van privé-detective uit te oefenen, vernieuwd voor een periode van tien jaar, met ingang van 24 juni 2001.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001016368 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen type ministerieel besluit prom. 06/11/2001 pub. 15/03/2002 numac 2001016374 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de referentiemethoden en de principes van de routinemethoden voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 06/11/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002016082 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de referentiemethoden en de principes van de routinemethoden voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14 405 03 aan de heer **** ****, gevestigd te 5100 ****, **** de ****'**** 41, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 17 maart 2012).

Bij ministerieel besluit van 7 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001007292 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2000 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 07/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027070 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027067 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027056 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/11/2001 pub. 15/11/2001 numac 2001031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende voorlopige erkenning van de instellingen voor sociaal krediet met zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de toekenning van de waarborg voor een goede afloop van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de te sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14 290 12 aan de heer **** ****, gevestigd te 4253 Geer, **** **** 2****, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 21 februari 2012).

Bij ministerieel besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001013122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001011517 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014233 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001001105 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan en houdende de graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde personeel sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14 287 12 aan de heer **** ****, gevestigd te 4900 ****, **** **** **** **** 15****, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 3 januari 2012).

Bij ministerieel besluit van 15 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001016369 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14 263 02 aan de heer **** ****, gevestigd te 1370 ****, **** **** **** 23, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 5 maart 2011). **** besluit vervangt het ministerieel besluit van 31 augustus 2001 tot vernieuwing ten voorlopige tijd van deze vergunning.

Bij ministerieel besluit van 21 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot aanpassing van artikel 54, § 3, tweede lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering aan de bepaling van artikel 38 van de wet van 24 december 1999 te type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002035132 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden inzake de uitvoering van de overeenkomst tot outsourcing van de informatica aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14 280 09 bij ministerieel besluit van 18 december 1996, aan de heer **** ****, gevestigd te 2180 ****, **** de **** 37, voorlopig vernieuwd in afwachting van een definitief advies van de Minister van Justitie (geldig vanaf 18 december 2001).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^