Vergunning
gepubliceerd op 13 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2002000783
pub.
13/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002009464 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het gestandaardiseerde rooster toepasselijk op de andere schuldenaars van de evenredige vergoeding bedoeld in artikel 60 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027926 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 08 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002035820 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000411 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake toelagen en vergoedingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan Securis N.V., gevestigd te 1931 Zaventem, Brucargo 744, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 8 mei 2002.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, van bescherming van personen, van toezicht en bescherming bij het vervoer van waarden, beheer van alarmcentrales en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De activiteiten van bescherming van personen, van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen op plaatsen niet toegankelijk voor het publiek en van toezicht en bescherming bij het vervoer van waarden kunnen met wapen uitgeoefend worden.

De activiteiten bescherming van personen, van toezicht en bescherming bij het vervoer van waarden en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen en van bescherming van personen worden zonder hond uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in een gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen de activiteiten met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen dan de bewaker-hondenbegeleider geacht worden aanwezig te zijn.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de commissie voor Onderzoek van Rijnschepen type ministerieel besluit prom. 11/06/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002007173 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot oprichting van een commissie belast met het uitbrengen van een advies betreffende de opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de N.V. Securis I.G.S., gevestigd te 4460 Grâce-Hollogne, van de Luchthaven van Luik-Bierset, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 5 maart 2002.

De vernieuwing zoals voorzien in artikel 1 heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Wordt de vergunning onder het nr. 16.0094.05.

Bij ministerieel besluit van 23 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoe sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan Intersafe Security N.V., gevestigd te 3900 Overpelt, Halstraat 82, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 22 juni 2002, onder het nr. 16.1061.07.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, beheer van alarmcentrales en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De activiteiten van beheer van alarmcentrales en de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen worden zonder hond uitgeoefend. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in een gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen de activiteiten met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen dan de bewaker-hondenbegeleider geacht worden aanwezig te zijn.

De activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 23 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoe sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan Monstrey Worldwide Services B.V.B.A., gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 12, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 15 mei 2002, onder het nr. 16.1060.07.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, van toezicht en bescherming bij het vervoer van goederen en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen op plaatsen niet toegankelijk voor het publiek en van toezicht en bescherming bij het vervoer van goederen kunnen gewapend uitgeoefend worden.

De activiteiten van toezicht op en bescherming bij het vervoer van goederen en de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen worden zonder hond uitgeoefend. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in een gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen de activiteiten met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen dan de bewaker-hondenbegeleider geacht worden aanwezig te zijn.

Bij ministerieel besluit van 11 september 2002 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend onder het nummer 16.0096.08 aan de heer Erik Schreiber, gevestigd te 6000 Charleroi, rue de Mons 27, bte 16, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 23 mei 2002.

De vernieuwing van de vergunning zoals voorzien in de artikel 1 heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde en van de Beroepscommissie bedoeld bij het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke type ministerieel besluit prom. 04/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002011365 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid van de Indexcommissie sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan M.O.T. Security Services B.V.B.A., gevestigd te 2450 Meerhout, Zilderij 3, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2002.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De activiteiten van toezicht op een controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen worden zonder hond uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen kunnen gewapend uitgeoefend worden.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in een gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen de activiteiten met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen dan de bewaker-hondenbegeleider geacht worden aanwezig te zijn.

Bij ministerieel besluit van 9 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002011376 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 09/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002003418 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding aan personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen voor de verzorging van een erkende hond type ministerieel besluit prom. 09/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002027893 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke goedkeuring van het vissen in gedeelten van de Lomme die stromen door bossen onder bosregeling sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan Prosecco N.V., gevestigd te 2610 Wilrijk, Fotografielaan 2, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 10 augustus 2002, onder het nr. 16.1064.08.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, van bescherming van personen, van toezicht en bescherming bij het vervoer van goederen, van beheer van alarmcentrales en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de N.V. Initial Security, gevestigd te 1070 Anderlecht, Nijverheidskaai 222, vernieuwd onder het nummer 16.1065.10 voor een periode van vijf jaar vanaf 13 mei 2002.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : 1° toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen;2° bescherming van personen;3° toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden;4° beheer van alarmcentrales;5° toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen. De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen worden zonder hond uitgeoefend.

Behoudens in het geval dat de activiteiten van « toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen » worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, kunnen deze activiteiten worden uitgeoefend met hond. In de gevallen waar gebruik mag worden gemaakt van een hond, dienen de volgende voorwaarden te worden nageleefd : 1° de hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden;2° indien andere personen dan de bewaker-hondengeleider geacht worden aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. De volgende activiteiten kunnen gewapend uitgeoefend worden : 1° toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen;2° bescherming van personen;3° toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden. Deze vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat de bewakingsonderneming aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het ingevuld verzekeringsattest gevraagd bij het koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten binnen de maand na de notificatie van dit vergunningsbesluit overmaakt.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze vergunning van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^