Vergunning
gepubliceerd op 29 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** he

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000149
pub.
29/04/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002022623 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 9000 ****, **** 23, onder de ****.14.1358.05; het **** heeft uitwerking met ingang van 2 juli 2002.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2002 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, op haar verzoek, ingetrokken : Mevr. **** ****, gevestigd te 2070 ****, **** 304, onder het ****. 14.122.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 16 juli 2002.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, ingetrokken naar aanleiding van het overlijden van : De heer **** ****, gevestigd te 9260 ****, **** 18**** , onder het ****. 14.1127.02; het **** heeft uitwerking met ingang van 3 juni 2002.

Bij ministerieel besluit van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde en van de Beroepscommissie bedoeld bij het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke type ministerieel besluit prom. 04/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002011365 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid van de Indexcommissie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, ingetrokken naar aanleiding van het overlijden van : De heer **** ****, gevestigd te 8760 ****, **** 5, onder het ****. 14.1210.04; het **** heeft uitwerking met ingang van 12 juni 2002.

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** **** ****, gevestigd te 2930 ****, **** del **** 12, onder het ****. 14.1086.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 30 september 2002.

Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/10/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van h sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 7911 ****-****-****, **** **** de **** 4**** , onder het ****. 14.0004.11; het **** heeft uitwerking met ingang van 11 oktober 2002.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002036432 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, op zijn, verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1380 ****, route ****'**** 14, onder het ****. 14.0041.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 17 oktober 2002.

Bij ministerieel besluit van 21 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2002 pub. 20/02/2003 numac 2002011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 21/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de referentie-datum van de vijfjaarlijkse enquête over het productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek in het jaar 2002 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 7370 ****, **** ****-****-**** 105, onder het ****. 14.0055.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 6 november 2002.

Bij ministerieel besluit van 21 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2002 pub. 20/02/2003 numac 2002011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 21/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de referentie-datum van de vijfjaarlijkse enquête over het productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek in het jaar 2002 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1060 ****, **** **** 87, onder het ****. 14.0048.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 24 oktober 2002.

Bij ministerieel besluit van 13 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2003 pub. 29/01/2003 numac 2002011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2003 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 13/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003022034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2001 tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot d type ministerieel besluit prom. 13/01/2003 pub. 21/01/2003 numac 2003009040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het jaarlijks vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, onder het ****. 14.0181.09; het **** heeft uitwerking met ingang van 31 december 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^