Vergunning
gepubliceerd op 31 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 2 dec Bij mi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000385
pub.
31/07/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 2 december 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027094 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027093 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002003501 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 december 1997 - 2000 - 2002 - 2004, voor de periode van 4 december 2002 tot 3 december 2004 bevestigt sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 6 maart 2002, houdende de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. GRIFOEN SECURITY, wordt in artkel 2, § 1, de activiteit van « bescherming van personen » toegevoegd.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2003 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 22 maart 2001, tot vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de N.V. SECUNET, worden in artikel 1 na de woorden « beheer van alarmcentrales » de woorden « met inbegrip van het beheer van volgsystemen » toegevoegd, met ingang van 26 juni 2002.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2003 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 21 januari 1998 tot vernieuwing van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de N.V. SECURILINK, worden in artikel 1 na de woorden « beheer van alarmcentrales » de woorden « met inbegrip van het beheer van volgsystemen » toegevoegd, met ingang van 10 oktober 2002.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 7 oktober 2002 tot vernieuwing van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de N.V. INITIAL SECURITY, worden in artikel 2, § 1, na de woorden « beheer van alarmcentrales » de woorden « met inbegrip van het beheer van volgsystemen » toegevoegd, met ingang van 9 juli 2002.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003027210 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het Bosbeheer type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003002066 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen en tot regeling van de bevoegdheden van de diensten type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003022158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003035265 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 25 februari 1999, houdende de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. BLOK SECURITY MOBILE, worden in artikel 2, § 1, de activiteit van « toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen, uitgeoefend zonder hond », toegevoegd.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 april 2001 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen e type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003022301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 4 juli 2002, houdende de vergunning van 4 juli 2002, houdende de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de heer Patrick Wittevrongel die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Master Protection Agency, wordt in artikel 2, § 1, toegevoegd : De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen, worden uitgeoefend zonder hond.

In het geval dat de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden uitgeoefend in een gesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, kunnen deze activiteiten worden uitgeoefend met hond.

In de gevallen waar gebruik mag worden gemaakt van een hond, dienen de volgende voorwaarden te worden nageleefd : - de hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden; - i ndien andere personen dan de bewaker-hondengeleider geacht worden aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^