Vergunning
gepubliceerd op 28 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** he

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000178
pub.
28/04/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003022255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1987 houdende erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorte type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die insta type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027520 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003035500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer Dirk Smet, gevestigd te 2960 ****, ****.**** **** 13, onder het ****. 14.1194.04; het **** heeft uitwerking met ingang van 21 februari 2003.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilie type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003027563 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003022497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022519 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot het verbieden van het op de markt brengen en het gebruik van « Protector Anti-Rain »- en « Marla Anti-Rain »-sprays van de firma Comforta sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 3500 ****, ****. **** 4, bus 8, onder het ****. 14.190.05; het **** heeft uitwerking met ingang van 31 januari 2003.

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 8301 ****-****, **** **** 31, onder het ****. 14.1155.03; het **** heeft uitwerking met ingang van 12 maart 2003.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor gene type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, en tot opheffing van « Afdeling V. - Het begrip gemiddeld dagloon voor de mindervalide w type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003003237 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 2001 tot aanwijzing van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan en h sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 9550 ****, **** 6, onder het ****. 14.1212.04; het **** heeft uitwerking met ingang van 2 maart 2003.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor gene type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, en tot opheffing van « Afdeling V. - Het begrip gemiddeld dagloon voor de mindervalide w type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003003237 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 2001 tot aanwijzing van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan en h sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer Jozef **** Witte, gevestigd te 2600 ****, **** Steenweg 214, onder het ****. 14.1345.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 21 februari 2003.

Bij ministerieel besluit van 15 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilie type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003027563 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003022497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022519 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot het verbieden van het op de markt brengen en het gebruik van « Protector Anti-Rain »- en « Marla Anti-Rain »-sprays van de firma Comforta sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** **** ****, gevestigd te 9120 ****-**** **** **** **** 8, onder het ****. 14.348.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 20 februari 2003.

Bij ministerieel besluit van 25 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilie type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003027563 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003022497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022519 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot het verbieden van het op de markt brengen en het gebruik van « Protector Anti-Rain »- en « Marla Anti-Rain »-sprays van de firma Comforta sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : Mevr. **** ****, gevestigd te 1060 ****, **** **** 87, onder het ****. 14.1242.04, het **** heeft **** met ingang van 1 februari 2003.

Bij ministerieel besluit van 27 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035575 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003003338 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 juni 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 juni 2003 tot 3 juni 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 3720 ****, **** 33, onder het ****. 14.1347.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 8 mei 2003.

Bij ministerieel besluit van 27 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035575 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003003338 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 juni 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 juni 2003 tot 3 juni 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 8310 ****, **** 32, onder het ****. 14.176.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 30 april 2003.

Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 mei 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 9200 ****, **** 135, onder het ****. 14.1273.05; het **** heeft uitwerking met ingang 1 april 2003.

Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 mei 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 2400 ****, **** 46, onder het ****. 14.344.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 8 april 2003.

Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 mei 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer Dirk Dillen, gevestigd te 1200 ****, ****-**** 141, bus 5, onder het ****. 14.1322.09; het **** heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2003.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027725 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027674 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027673 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027672 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003201002 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003009567 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** **** ****, gevestigd te 2018 ****, **** **** 69, onder het ****. 14.1254.04; het **** heeft uitwerking met ingang van 11 mei 2003.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilie type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003027563 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003022497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022519 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot het verbieden van het op de markt brengen en het gebruik van « Protector Anti-Rain »- en « Marla Anti-Rain »-sprays van de firma Comforta sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1080 Sint-****, ****. **** 24/2, onder het ****. 14.0020.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003.

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1050 ****, **** 149, onder het ****. 14.335.11; het **** heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 2440 ****, **** 26, onder het ****. 14.1364.07; het **** heeft uitwerking met ingang van 27 november 2003.

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 9700 ****, **** 44, onder het nummer 14.1471.07; het **** heeft uitwerking met ingang van 4 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur tot wijziging van het reglement van 14 december 2001, zoals gewijzigd door de reglementen van 21 juni 2002 en 28 februari 2003, tot regeling op de luchthaven Brussel-Natio sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 9660 ****, **** 71, onder het ****. 14.1405.07; het **** heeft uitwerking met ingang van 15 januari 2004.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004201251 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 6851 ****, **** ****-**** 27****, onder het ****. 14.0308.08; het **** heeft uitwerking met ingang van 16 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004201251 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1640 Sint-****-****, **** 87, onder het ****. 14.417.06; het **** heeft uitwerking met ingang van 31 januari 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^