Vergunning
gepubliceerd op 08 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 19 Bij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000267
pub.
08/09/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001 Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 16.0125.02, aan de heer Wery, Serge, onder de benaming « Wery Gardiennage Security (W.G.S.) », gevestigd te 7012 Bergen (Flénu), rue de Quaregnon 84.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van de interventie na alarm en de mobiele bewaking.

Deze activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met een hond worden uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake mil type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004003165 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend inzake de werving en het ontslag van het contractueel personeel sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 16.0126.02, aan de onderneming V.Z.W. Black Angels Security gevestigd te 1370 Geldenaken, avenue des Déportés 14.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond uitgeoefend worden.

Bij ministerieel besluit van 23 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2004 pub. 19/04/2004 numac 2004011159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 januari 2003 waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Irak, aan een voorafgaande machtiging onderworpen wordt en waarbij de in- type ministerieel besluit prom. 23/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" type ministerieel besluit prom. 23/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie Opleiding privé-detectives type ministerieel besluit prom. 23/03/2004 pub. 28/04/2004 numac 2004201087 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van aangifte betreffende de verbruiks- en tussentijdse facturen die de leverancier dient over te maken met het oog op de betaling van de aansluitingsretributie type ministerieel besluit prom. 23/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201969 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 23/03/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200875 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in een gedeelte van de « Eau noire » dat stroomt in bossen onder bosregeling sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming-natuurlijk persoon verleend aan de heer Robert Houblon, gevestigd te 3300 Tienen, Poterijstraat 113, onder het nr. 16.1080.02 voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitsluiting van de activiteit van winkelinspecteur.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 6 april 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004003181 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004022400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2004 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 16.0127.02, aan de onderneming B.C.T. Secudog S.P.R.L., gevestigd te 6250 Aiseau, rue de la Gare 88.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen en bescherming van personen.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond uitgeoefend worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^