Vergunning
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - nr. 03/2003 van 17 december 2003 Bij het College voor vergunning en controle werd op datum van 2 oktober 2003 een aanvraag om vergunning ingediend Gelet op

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004200280
pub.
05/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - nr. 03/2003 van 17 december 2003 Bij het College voor vergunning en controle werd op datum van 2 oktober 2003 een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. Youth Channel Television » voor het uitgeven van een televisie-omroepdienst, « AB3 » genoemd;

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen 33 tot 35 betreffende de algemene regels voor het uitgeven van diensten, en op artikel 37 betreffende de bijzondere regels voor de televisie-omroepdiensten;

Na onderzoek van de stukken en gegevens die door de aanvrager werden overgezonden;

Overwegende dat de aanvrager aan de voorwaarden van artikel 35, § 1, van voormeld decreet voldoet en dat de aanvraag in overeenstemming is met artikel 37 van voormeld decreet, Beslist het College voor vergunning en controle : De « S.A. Youth Channel Television » (ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nr. 0472 731 874), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is de 1050 Brussel, Elsene Steenweg 227B, wordt ertoe gemachtigd de televisie-omroepdienst « AB3 » uit te geven vanaf 1 januari 2004 voor een periode van negen jaar.

Overeenkomstig artikel 28, § 1, van voormeld decreet, neemt het College voor vergunning en controle akte van de voorafgaande verklaring van de aanvrager om programma's voor telewinkelen uit te zenden.

Overeenkomstig de artikelen 38 en 133, § 5, van voormeld decreet, wordt deze vergunning overgezonden aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort alsook aan het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Brussel, 17 december 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^