Vergunning
gepubliceerd op 22 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 21 februari 2005, wordt de vergunning tot h De verg

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000206
pub.
22/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 21 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005200862 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1999 tot goedkeuring van het reglement van leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005035523 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake verkavelingsaanvragen volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005035250 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de heer PIASTA, en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4141 LOUVEIGNE, rue de la Halistrée 1, als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers met uitsluiting van winkelinspecteur; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003093 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 februari 2005 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan het onderneming « B.V.B.A. GUIDE SECURITE » is als volgt : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers met uitsluiting van winkelinspecteur - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 7 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/02/2005 pub. 18/02/2005 numac 2005022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 07/02/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten die gesloten worden tussen de Staat en bepaalde steden en gemeenten sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten5 van de vergunning als bewakingsonderneming - natuurlijke persoon verleend aan Marc Van Laere, wordt § 1 van artikel 2 vervangen door de volgende bewoordingen : De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van interventie na alarm en mobiele bewaking; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en met uitsluiting van portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Bij ministerieel besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005022074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005009092 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005022103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 16 januari 2004 houdende de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. ADC-GUARD, wordt artikel 2 vervangen door de volgende bewoordingen; « § 1 De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van interventie na alarm en mobiele bewaking; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van winkelinspecteurs. » « § 2 Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend. » « § 3 De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en bescherming van personen worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond. »

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005200862 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1999 tot goedkeuring van het reglement van leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005035523 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake verkavelingsaanvragen volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005035250 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan het onderneming « SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE » is als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en winkelinspecteur.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond uitgeoefend worden.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005009197 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de B.V.B.A. « INTERNATIONAL EVENTS PROTECTION » als volgt gewijzigd : Bij ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005009197 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2001 tot vergunning aan de onderneming B.V.B.A. INTERNATIONAL EVENTS PROTECTION als bewakingsonderneming worden de woorden « Jetsesteenweg 366, bus 1, te 1081 KOEKELBERG » vervangen door de woorden « Gerardstraat 47A, te 1040 ETTERBEEK ».

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van alle activiteiten van mobiele; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en winkelinspecteur.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond uitgeoefend worden.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005200862 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1999 tot goedkeuring van het reglement van leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005035523 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake verkavelingsaanvragen volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005035250 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de B.V.B.A. « A.J. SECURITY » als volgt gewijzigd : De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de B.V.B.A. A.J. SECURITY waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1640 SINT-GENESIUS-RODE, Waterloosesteenweg 200, onder het nummer 16.0121.10.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewaking en van mobiele bewaking met interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van portiers en winkelinspecteur.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 29 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 14 januari 2002 tot vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. CLOSES PROTECTION SERVICES, wordt § 2 van artikel 1 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van interventie na alarm en mobiele bewaking; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van portiers en winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. »

Bij ministerieel besluit van 29 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 23 februari 2004 tot vernieuwing van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan SECURAIR N.V., wordt § 2 van artikel 1 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. »

Bij ministerieel besluit van 29 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005009197 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten0 tot vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de N.V. COBELGUARD wordt § 1 van artikel 2 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. » Artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005009197 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten0 tot vergunning als bewakingsonderneming van de N.V. COBELGUARD wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De activiteiten van bescherming van personen, toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie en de begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond. »

Bij ministerieel besluit van 29 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005009197 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten0 tot vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de N.V. COBELGUARD wordt § 1 van artikel 2 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. » Artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005009197 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten0 tot vergunning als bewakingsonderneming van de N.V. COBELGUARD wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De activiteiten van bescherming van personen, toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie en de begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond. »

Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten0 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 25 januari 2002 tot vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de V.Z.W. E.A.T., worden § 1 en § 2 van artikel 2 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van interventie na alarm en mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van portiers en uitsluiting van winkelinspecteurs. § 2. Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend. »

Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten0 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 25 januari 2002 tot vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de V.Z.W. E.A.T., worden § 1 en § 2 van artikel 2 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van interventie na alarm en mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van portiers en uitsluiting van winkelinspecteurs. § 2. Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend. »

Bij ministerieel besluit van 29 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten6 van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan SECURIS N.V., wordt in artikel 1 het woord : « Securis » vervangen door « Securitas » en de woorden « Brucargo 744, te 1931 Zaventem » worden vervangen door de woorden « Sint-Lendriksborre 3, te 1120 Brussel » Artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten6 tot vergunning als bewakingsonderneming van de N.V. SECURIS wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van interventie na alarm en mobiele bewaking; - bescherming van personen; - toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden; - beheer van alarmcentrales; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. » Artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten6 tot vergunning als bewakingsonderneming van de N.V. SECURIS wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De activiteiten van bescherming van personen, beheer van alarmcentrales, toezicht en bescherming bij het vervoer van goederen en toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie en de begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond. »

Bij ministerieel besluit van 27 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/01/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200998 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 27/01/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201026 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan ANUBIS SECURITY GUARDING N.V. is als volgt gewijzigd : Artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten7 tot vergunning van de bewakingsonderneming « ANUBIS SECURITY GUARDING » is gewijzigd als volgt : « De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de N.V. ANUBIS SECURITY GUARDING waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6040 CHARLEROI, Zoning Industriel Deuxième Rue 20. » Artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 19 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten7 is gewijzigd als volgt : « De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en winkelinspecteur. »

Bij ministerieel besluit van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004036875 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten5 van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan INITIAL SECURITY N.V., wordt § 2 van artikel 1 vervangen door de volgende bewoordingen : Artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten5 tot vergunning als bewakingsonderneming van de N.V. INITIAL SECURITY wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van interventie na alarm en mobiele bewaking; - bescherming van personen; - beheer van alarmcentrales met inbegrip van activiteiten als bewakingscentrale; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en met uitsluiting van portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. » Artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten5 tot vergunning als bewakingsonderneming van de N.V. INITIAL SECURITY wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De activiteiten van bescherming van personen, beheer van alarmcentrales, toezicht en bescherming bij het vervoer van goederen en toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie en de begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond. »

Bij ministerieel besluit van 29 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 23 februari 2004 tot vernieuwing van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan SECURAIR N.V., wordt § 2 van artikel 1 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. »

Bij ministerieel besluit van 29 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 14 januari 2002 tot vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. CLOSE PROTECTION SERVICES, wordt § 2 van artikel 1 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van interventie na alarm en mobiele bewaking; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van portiers en winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. »

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten8 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 15 april 2002, houdende de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. BOUVIER OBSERVATION SECURITY, gewijzigd bij ministerieel besluit op 30 mei 2002 en gewijzigd bij ministerieel besluit op 5 januari 2004, wordt in artikel 2 toegevoegd : § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen en bescherming van personen. § 2. Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend. § 3. De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen alsook van persoonsbescherming worden zonder honden en zonder paarden uitgeoefend. § 4. De activiteiten van 'toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen' kunnen met een hond uitgeoefend worden. § 5. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met paard worden uitgeoefend, voor zover dit uitsluitend gebeurt op private terreinen.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten werd het artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 maart 2002 als volgt gewijzigd : « De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan SECURITAS IGS N.V., gevestigd te 4000 LUIK, rue du Verbois 11, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 5 maart 2002. » Het artikel 2 is gewijzigd als volgt : « § 1. De vergunning zoals voorzien in het artikel 1 heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en winkelinspecteur; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. § 2. Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend. »

Bij ministerieel besluit van 1 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten1 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de CONNEXCENTER N.V., wordt artikel 2 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van interventie na alarm en mobiele bewaking; - beheer van alarmcentrales met inbegrip van activiteiten als bewakingscentrale. » « § 2. Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend. »

Bij ministerieel besluit van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten2 werd de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de heer MARBAIX Laurent, op 10 februari 1999, als volgt gewijzigd : « § 1. De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijk persoon verleend aan de heer MARBAIX Laurent, gevestigd te 7500 TOURNAI, chaussée de Bruxelles 155, onder de handelsbenaming « SECURITY REFLEX » wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 10 februari 2004. § 2. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van interventie na alarm en mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. »

Bij ministerieel besluit van 8 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten3 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 4 september 2002 tot vernieuwing, van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan M.O.T. SECURITY SERVICE B.V.B.A., gewijzigd bij ministerieel besluit op 13 mei 2002, wordt § 2 van artikel 1 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van interventie na alarm en mobiele bewaking, bescherming van personen en toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen. »

Bij ministerieel besluit van 29 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten9 tot vergunning als bewakingsonderneming - natuurlijk persoon verleend aan Stéphane Schoetens onder de handelsbenaming ALLROUND SECURITY, wordt § 1 van artikel 2 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1 De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en uitsluiting van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van portiers en winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. » Artikel 2, § 4, van het ministerieel besluit van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten9 tot vergunning als bewakingsonderneming - natuurlijk persoon van de heer Stéphane Schoetens wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 4. De activiteiten van bescherming van personen, toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie en de begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond. »

Bij ministerieel besluit van 8 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten3 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 4 september 2002 tot vernieuwing, van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan M.O.T. SECURITY SERVICE B.V.B.A., gewijzigd bij ministerieel besluit op 13 mei 2002, wordt § 2 van artikel 1 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van interventie na alarm en mobiele bewaking, bescherming van personen en toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen. »

Bij ministerieel besluit van 29 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027271 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 29/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027268 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten9 tot vergunning als bewakingsonderneming - natuurlijk persoon verleend aan Stéphane Schoetens onder de handelsbenaming ALLROUND SECURITY, wordt § 1 van artikel 2 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en uitsluiting van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van portiers en winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. » Artikel 2, § 4, van het ministerieel besluit van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten9 tot vergunning als bewakingsonderneming - natuurlijk persoon van de heer Stéphane Schoetens wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 4. De activiteiten van bescherming van personen, toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie en de begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond. »

Bij ministerieel besluit van 2 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007316 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2004 - januari 2005 type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004036820 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 4 april 2002 houdende de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan de B.V.B.A. TECHNO EVENT, wordt § 2 van artikel 1 vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van interventie na alarm en mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen. » Artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 4 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten4 tot vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst van de B.V.B.A. TECHNO EVENT wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2. De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^