Vergunning
gepubliceerd op 23 februari 2006

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 29 april 2005 wordt de vergunning tot het e De ver

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000125
pub.
23/02/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 29 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende tijdelijke afwijking op de CE-markering van de deuren en poorten zoals bepaald door de geharmoniseerde norm NBN EN 13241-1 « Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1 : Producten zonder br sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - verleend aan de heer Thomas, Jean, onder de benaming « PROTECTOR WALLONIE » gevestigd te 7861 Papignies, rue de la Station 36, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 19 mei 2005.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen.

Deze activiteiten wordt ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 16.0036.05.

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005007152 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005007128 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor het gebruik door derden van de infrastructuur van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202161 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202162 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - verleend aan de heer Jamotton, Claude, wonend te 5080 Emines, rue Gloriette 4A, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 4 april 2005.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond uitgeoefend worden.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 16.0057.02.

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005007152 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005007128 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor het gebruik door derden van de infrastructuur van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202161 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202162 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de C.V.B.A. « H-GARDE », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7950 Chièvres, rue de Leuze 84b, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf de 4 november 2004, onder het nummer 16.0061.04.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en winkelinspecteurs; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met hond uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en bescherming van personen worden met wapen uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005009417 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangende assessor van de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - verleend aan de heer Ghidetti, Luigino, wonend te 6540 Lobbes, rue du Chêne 6, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 3 oktober 2005.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - beheer van alarmcentrales met uitsluiting van activiteiten van bewakingscentrale.

Deze activiteit moet ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0068.09.

Bij ministerieel besluit van 26 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007151 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de toelage toegekend aan de rekenplichtige van het Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan ETABLISSEMENTEN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) N.V., gevestigd te 1080 Brussel, Osseghemstraat 53, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 4 november 2004, onder het nummer 18.1011.08.

De vergunning heeft betrekking op activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, met uitsluiting van activiteiten van interventie na alarm en mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitsluiting van portiers en met inbegrip van de activiteiten van winkelinspectie.

Deze activiteiten worden zonder hond en ongewapend uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 14/07/2005 numac 2005002079 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het uitgebreid wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022599 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200085 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - verleend aan de heer Delforge, Christian, gevestigd te 4052 Beaufays, voie de l'Air Pur 251, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 12 februari 2004.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en met uitsluiting van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van activiteiten van portier en van winkelinspecteur.

Deze activiteiten wordt ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Dit besluit sorteert zijn effect op 12 februari 2004 en behoudt het nummer 16.0015.02.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 01/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de N.V. « ON LIVE SECURITY EUROPE », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Sterrenkundigenstraat 38/7, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 24 februari 2005.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - beheer van alarmcentrale met uitsluiting van beheer van bewakingscentrale.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Dit besluit sorteert zijn effect op 24 februari 2005 en behoudt het nummer 16.0052.01.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 01/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - onder de benaming van « FULL PROTECT TEAM » verleend aan de heer Maigret gevestigd te 1000 Brussel, Blanchestraat 2, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 19 september 2002, onder het nummer 16.0129.03.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen.

Deze activiteiten wordt ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005012678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 11 van het ministerieel besluit van 10 januari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022675 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022600 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 7 januari 2005 tot verbod van bepaalde wierookkegeltjes en -stokken type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021105 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2004 type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005014126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005009608 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen die bijzondere functies uitvoeren sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - onder de benaming van « CRC PROTECTION & SECURITE » verleend aan de heer Christian Custers, gevestigd te 6180 Courcelles, rue Hannoy 27, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 2 mei 2005, onder het nummer 16.0058.02.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van de activiteiten van mobiele bewaking en met uitsluiting van de activiteiten van interventie na alarm; - bescherming van personen.

Deze activiteiten wordt met wapen uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met honden uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200240 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200230 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005003651 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een bewakingsonderneming verleend aan de Centre hospitalier régional de Namur, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5000 Namen, avenue Albert 1er 185, vernieuwd voor 5 jaar vanaf 6 november 2005, onder het nummer 18.0024.09.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van portiers en winkelinspecteur.

Deze activiteiten wordt ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200240 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200230 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005003651 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan UMICORE N.V., gevestigd te 1000 Brussel, Broekstraat 31, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 4 november 2004, onder het nummer 18.1014.10.

De vergunning heeft betrekking op activiteiten van - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, met uitsluiting van activiteiten van interventie na alarm en mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitsluiting van winkelinspectie en portiers.

Deze activiteiten worden zonder hond en ongewapend uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005022814 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de materie van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de N.V. BUNKER TRAINING CENTER gevestigd te 7950 Chièvres, rue de Leuze 84B, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 13 jujuli 2005, onder het nummer 16.0065.06. - De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en winkelinspecteurs; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

De activiteit van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mag met wapen en met hond uitgeoefend worden.

De activiteit van bescherming van personen mag met wapen uitgeoefend worden.

Bij ministerieel besluit van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005022814 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van de materie van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de N.V. ADT SECURITY SERVICES, gevestigd te 1070 Anderlecht, Humaniteitslaan 114, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 12 april 2004, onder het nummer 16.1020.04.

De vergunning heeft betrekking op activiteiten van : beheer van alarmcentrales met uitsluiting van activiteiten als bewakingscentrale Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 09/01/2006 numac 2006003001 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 09/01/2006 numac 2005021185 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006003068 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden-raadgevers van de commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de functionele opleidingen betreffende de bijzondere bekwaamheden van de personeelsleden van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 28/11/2008 numac 2008000969 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de functionele opleidingen betreffende de bijzondere bekwaamheden van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen op sommige vissoorten in het meer van de "Doyards" in Vielsalm in oktober, november en december 2006, 2007 en 2008 type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200246 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van sommige vistechnieken in de Mehaigne en in de Dijle in 2006, 2007 en 2008 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. UNITED PROTECTION SERVICES, gevestigd te 1180 Brussel, Alsembergsesteenweg 848, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 15 november 2005, onder het nummer 16.1024.10.

De vergunning heeft betrekking op activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend.

Deze activiteiten kunnen met wapen uitgeoefend worden voorzover de activiteit van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen niet plaatsvindt op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^