Vergunning
gepubliceerd op 10 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verl

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000624
pub.
10/10/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006023057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds 36 » type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende overheveling van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Normalisatie naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006202908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel ten behoeve van de erke type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek , Boeretang 200, 2400 Mol, een vergunning wordt verleend voor het opsporen van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, voor een gebied in he type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, houdende diverse bepalinge sluiten genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Iles de Paix », te Hoei, om in de provincies Henegouwen, Luik, Namen, Luxemburg, Waals-Brabant, in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en in het arrondissement Halle-Vilvoorde een huis-aan-huis collecte van geld te houden van 12 tot en met 14 januari 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^