Vergunning
gepubliceerd op 20 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 4 juni 2008, wordt het ministerieel besluit v De ver

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000532
pub.
20/06/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Toezichtgroep bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203227 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten, wordt het ministerieel besluit van 16 maart 2007 tot vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, natuurlijke persoon, onder de handelsbenaming RDG SECURITY, verleend aan de heer Degraeve, Robert, met maatschappelijke zetel te 7850 Marcq-Enghien, chaussée d'Ath 113, gewijzigd.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond worden uitgeoefend mits inachtneming van het koninklijk besluit van 7 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^