Vergunning
gepubliceerd op 20 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 15 januari 2008 wordt de vergunnin Bij min

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000536
pub.
20/06/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 15 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2007012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer Ledieu, Stany, gevestigd te 5030 Gemblours, Chaussée de Namur 440. Deze vergunning is geldig tot 14 januari 2013.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008201124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 19 type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer Veraghaenne, Frédéric, gevestigd te 4280 Hannut (Trognée), rue de la Sucrerie 40. Deze vergunning is geldig tot 12 februari 2013.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008201124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 19 type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer Lobeau, Stijn, gevestigd te 9000 Gent, Patijntjestraat 9. Deze vergunning is geldig tot 12 februari 2013.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de be type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008201063 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2003 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waar type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201393 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming Risks International BVBA, gevestigd te 2018 Antwerpen, Vestingstraat 29, bus 6. Deze vergunning is geldig tot 27 februari 2013. Bij ministerieel besluit van 28 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de be type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008201063 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2003 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waar type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201393 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming Optimal Precaution Systems Group, gevestigd onder de benaming Ops Group te 9000 Gent, Dok Noord 5. Deze vergunning is geldig tot 27 februari 2013.

Bij ministerieel besluit van 16 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming van de heer Clyncke, Stefaan, gevestigd onder de benaming te 3600 Genk, Emiel Van Dorenlaan 120. Deze vergunning is geldig tot 15 april 2013.

Bij ministerieel besluit van 16 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer Tassin, Claude, gevestigd onder de benaming Teamwork Academy Consulting te 5621 Florennes (Hanzinelle), Rue Donveau 10 b. 1. Deze vergunning is geldig tot 15 april 2013.

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer Mottart, Adrien, gevestigd te 1300 Waver, chaussée de Namur 20. Deze vergunning is geldig tot 18 mei 2013.

Bij ministerieel besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203227 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer Blancquaert, Björn, gevestigd te 8940 Wervik, Molenstraat 73. Deze vergunning is geldig tot 3 juni 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^