Vergunning
gepubliceerd op 11 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van **** **** ministerieel besluit van 15 januari 2008 wordt de heer **** ****, **** ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000619
pub.
11/07/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van **** Bij ministerieel besluit van 15 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2007012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten wordt de heer **** ****, gevestigd te 1170 ****, **** 25, gemachtigd om het beroep van **** onder het nummer 14.0484.12, voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008201124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 19 type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 15/06/2010 numac 2010024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten wordt de heer **** ****, gevestigd te 6000 ****, boulevard **** **** 30, gemachtigd om het beroep van ****, onder het nummer 14.0485.01, voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de be type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008201063 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2003 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waar type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008201053 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1999 tot goedkeuring van het reglement van leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201393 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de heer **** ****, gevestigd te 1081 ****, **** **** 5/ES00, gemachtigd om het beroep van ****, onder het nummer 14.0486.01, voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective en haar uitvoer sluiten wordt de heer **** ****, gevestigd te 5644 **** (****-****-****), **** **** 17, gemachtigd om het beroep van ****, onder het nummer 14.0488.06, voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective en haar uitvoer sluiten wordt de heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** ****-**** 188, gemachtigd om het beroep van ****, onder het nummer 14.0487.02, voor een periode van vijf jaar als **** uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008007141 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 2005 betreffende de uitbreiding en reorganisatie van de basisoverlegcomités voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 01/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009624 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige afdeling van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus C en D sluiten wordt Mevr. **** ****, gevestigd te 4020 ****, boulevard **** 3****/13, gemachtigd om het beroep van ****, onder het nummer 14.0490.06, voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008003307 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat buiten de kantooruren de aangiften van verlies, diefstal of vernieling van elektronische identi type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203578 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203581 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08, 09 en 12 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203579 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 en programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de heer **** ****, gevestigd te 1400 ****, **** de **** 30, gemachtigd om het beroep van ****, onder het nummer 14.0489.06, voor een periode van vijf jaar als **** uit te oefenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^