Vergunning
gepubliceerd op 30 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 14 juli 2008 wordt artikel 2 van het ministerie « De i

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000653
pub.
30/07/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 14 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008018189 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Vei type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van luchtverkeersleiders type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021067 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België sluiten wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 13 november 2007 tot vernieuwing van de vergunning van G4S SECURITY SERVICES NV voor het exploiteren van een bewakingsonderneming vervangen door de volgende bewoordingen : « De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - beheer van alarmcentrales met uitsluiting van activiteiten als bewakingscentrale; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en de activiteiten van winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden zonder paard uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 7 april 2003, tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

De volgende activiteiten kunnen gewapend uitgeoefend worden : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen voor zover deze niet plaatsvinden op publiek toegankelijke plaatsen; - bescherming van personen.

Deze vergunning wordt verleend onder de voorwaarde van publicatie van de statutenwijziging waarin wordt bepaald dat Mevr. Ann Cools en de heer Philip Limvers geen handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 april 1990, tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en dit binnen drie maanden na de notificatie van dit besluit.

In het geval dat niet aan de voormelde voorwaarde wordt voldaan, zal deze vergunning van rechtswege vervallen, dit echter zonder terugwerkende kracht. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^