Vergunning
gepubliceerd op 06 augustus 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot vergunning Bij ministerieel besluit van 16 juli 2008 wordt de vergunning

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000684
pub.
06/08/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot vergunning Bij ministerieel besluit van 16 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008013090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202850 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de modaliteiten tot kennisgeving en bekendmaking van de beslissingen betreffende de kandidaat-huurders en de huurders, alsook de beslissingen tot toekenning van woningen type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 31 en programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de vergunning om bewakingsactiviteiten uit te voeren geweigerd aan de BVBA Eureca Benelux, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1380 Lasne, chaussée de Louvain 533.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^