Vergunning
gepubliceerd op 10 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren va De verg

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008001021
pub.
10/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008009862 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de BVBA Moving Security, met maatschappelijke zetel Charles Bernaertsstraat 15, 1180 Brussel.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs;

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0206.07.

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008003434 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036238 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204523 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.213.688 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de BVBA E.M.C. Security, met maatschappelijke zetel « chaussée de Jolimont 56, 7100 La Louvière ».

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en van de activiteiten van winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden zonder paard en ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond worden uitgeoefend mits inachtneming van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0209.09.

Bij ministerieel besluit van 7 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 07/11/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de verplichte terugname met het oog op wijziging van het hefplatform voor een persoon met een handicap van het merk Moris/Liftelec type « My lift - MLO VO. 1 », geïnstalleerd in de rue Rodgy Thier 4, te Jupille sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, natuurlijk persoon, verleend aan de heer Grande, Fabrice, woonachtig te 6140 Fontaine-l'Evêque, rue de Piéton 64.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en met uitsluiting van activiteiten van winkelinspecteurs; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar. Deze periode begint te lopen vanaf de datum van dit besluit. De onderneming is vergund onder het nummer 16.0210.10.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^