Vergunning
gepubliceerd op 14 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 27 februari 2009 wordt de vergunning tot he De verg

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000313
pub.
14/05/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 27 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de relaties met de lokale politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 27/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, natuurlijk persoon, verleend aan de heer Piasta, Patrice, gevestigd te 4141 Louveigné, rue de la Halistrée 1, vernieuwd voor een periode van vijf jaar, vanaf 6 mei 2009, onder het nummer 16.0023.02.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond worden uitgeoefend mits inachtneming van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009007072 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de beheersregels van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de BVBA Ce.Re.Se D'Amico, gevestigd te 6001 Charleroi, rue du Débarcadère 35, vernieuwd voor een periode van vijf jaar, vanaf 14 juli 2008, onder het nummer 16.0010.07.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden zonder paard uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond worden uitgeoefend mits inachtneming van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met wapen worden uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiame type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de NV Connexcenter, gevestigd te 7850 Enghien, rue du Commerce 4, vernieuwd voor een periode van vijf jaar, vanaf 19 maart 2009, onder het nummer 16.0128.02.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - beheer van alarmcentrales met inbegrip van de activiteiten van bewakingscentrales.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^