Vergunning
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « INADI SA », voor het uitgev Gelet op

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029596
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 23 oktober 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « INADI SA », voor het uitgeven van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, (dossier nr. 155).

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen 7, 54, 55, 56, 100, 104 en 105;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007 tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties voor de uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven;

Gelet op de aanbeveling van het College voor vergunning en controle van 14 februari 2008 betreffende de verscheidenheid en het evenwicht van de radioformaten in de behandeling van de offertes met toepassing van artikel 56, tweede lid, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep;

Gelet op de aanbeveling van het College voor vergunning en controle van 29 augustus 2007 betreffende de verscheidenheid van het radiolandschap en de toegang van het publiek tot een pluriform aanbod van klankradio-omroepdienst;

Gelet op de aanvraag van « INADI SA » die, in haar dossier, de toewijzing vereist heeft, in volgorde van voorkeur van de hierna geïdentificeerde groepen, die verbonden zijn aan een zone in functie van de bovenvermelde aanbeveling van 14 februari 2008 : 1. C1 (Gemeenschappelijke netwerken) Overwegende dat overeenkomstig artikel 100, § 1, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, de toewijzing van radiofrequenties of netwerken van radiofrequenties het gebruik van alle technische kenmerken die ermee verbonden zijn inhoudt; Gelet op de beraadslaging van het College voor vergunning en controle van 17 april 2008 waarbij het dossier van de aanvrager ontvankelijk wordt verklaard;

Na onderzoek van de stukken en gegevens die door de aanvrager werden overgezonden;

Na onderzoek van de stukken en gegevens die door de andere kandidaten voor de toewijzing van deze groep werden overgezonden;

Gelet op de redenen die uiteengezet werden tijdens de beraadslaging van het College voor vergunning en controle van 23 oktober 2008;

Het College voor vergunning en controle beslist dat INADI SA ertoe gemachtigd wordt de klankradio-omroepdienst Bel RTL via analoge terrestrische radiogolven, uit te geven en beslist haar het netwerk van radiofrequenties « C1 » toe te wijzen vanaf 22 juli 2008 voor een periode van negen jaar.

Overeenkomstig artikel 133, § 5, van voormeld decreet wordt deze vergunning in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2008.

M. JANSSEN, Voorzitter

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^