Vergunning
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 18 december 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Zone 80 Diffusion SCRL », Gelet op

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029601
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 18 december 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « Zone 80 Diffusion SCRL », voor het uitgeven van de klankradio-omroepdienst « Zone 80 » via analoge terrestrische radiogolven, (dossier nr. 147).

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen 7, 54, 55, 56, 100, 104 en 105;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007 tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties voor de uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven;

Gelet op de aanbeveling van het College voor vergunning en controle van 14 februari 2008 betreffende de verscheidenheid en het evenwicht van de radioformaten in de behandeling van de offertes met toepassing van artikel 56, tweede lid, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep;

Gelet op de aanbeveling van het College voor vergunning en controle van 29 augustus 2007 betreffende de verscheidenheid van het radiolandschap en de toegang van het publiek tot een pluriform aanbod van klankradio-omroepdienst;

Gelet op de aanvraag van « Zone 80 Diffusion SCRL » die, in haar dossier, de toewijzing vereist heeft, in volgorde van voorkeur van de hierna geïdentificeerde groepen, die verbonden zijn aan een zone in functie van de bovenvermelde aanbeveling van 14 februari 2008 : 1. LI (Provinciaal netwerk) Gelet op de beraadslaging van het College voor vergunning en controle van 17 april 2008 waarbij het dossier van de aanvrager ontvankelijk wordt verklaard; Na onderzoek van de stukken en gegevens die door de aanvrager werden overgezonden;

Na onderzoek van de stukken en gegevens die door de andere kandidaten voor de toewijzing van deze groep werden overgezonden;

Gelet op de redenen die uiteengezet werden tijdens de beraadslaging van het College voor vergunning en controle van 18 december 2008;

Het College voor vergunning en controle beslist dat Zone 80 Diffusion SCRL ertoe gemachtigd wordt de klankradio-omroepdienst Zone 80 via analoge terrestrische radiogolven, uit te geven en beslist haar het netwerk van radiofrequenties « LI » toe te wijzen vanaf 22 juli 2008 voor een periode van negen jaar en onder ontbindende voorwaarde dat voor 31 januari 2009 de volgende documenten cumulatief voorgelegd worden : - het bewijs van de inbreng, door één of meer nieuwe investeerders en met inachtneming van artikel 7 van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, van een minimum bedrag van 250.000 euro met het oog op de aanzuivering van de schulden en een nieuwe kapitaalvorming; - het bewijs van de aanzuivering van alle schulden ten opzichte van de werknemers; - het bewijs van het afsluiten van een aanzuiveringsplan van alle schulden ten opzichte van de RSZ; - een afschrift van de jaarrekeningen voor het jaar 2007 en het bewijs van hun neerlegging; - en, in een ruimere zin, elk ander element waarbij de economische leefbaarheid van het project nagekeken kan worden overeenkomstig artikel 35, § 1, 2° van het decreet van 27 februari 2003.

Gedaan te Brussel, 18 december 2008.

M. JANSSEN, Voorzitter

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^