Vergunning
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 3 juli 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « S.P.R.L. MTV Networks Wallonia Gelet op

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029605
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 3 juli 2008 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door « S.P.R.L. MTV Networks Wallonia », voor het uitgeven van een televisie-omroepdienst « Nickelodeon - MTV Wallonia » genoemd.

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen 33 tot 35 betreffende de algemene regels voor het uitgeven van diensten, en op artikel 37 betreffende de bijzondere regels voor de televisie-omroepdiensten;

Na onderzoek van de stukken en gegevens die door de aanvrager werden overgezonden;

Overwegende dat de aanvrager aan de voorwaarden van artikel 35, § 1, van het bovenvermelde decreet beantwoordt en dat de aanvraag in overeenstemming is met artikel 37 van het bovenvermelde decreet;

Het College voor vergunning en controle beslist : De « S.P.R.L. MTV Networks Wallonia », (ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0898 240 190), waarvan de maatschappelijke zetel Vorstlaan 100, te 1170 Brussel, gevestigd is, wordt ertoe gemachtigd de televisie-omroepdienst, « Nickelodeon - MTV Wallonia » genoemd, uit te geven vanaf 3 juli 2008 voor een periode van negen jaar.

Overeenkomstig de artikelen 133, § 5, en 38 van voormeld decreet wordt deze vergunning in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en wordt een afschrift bezorgd aan de Minister van Audiovisuele sector, alsook aan het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Gedaan te Brussel, 3 juli 2008.

M. JANSSEN, Voorzitter

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^