Vergunning
gepubliceerd op 04 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 12 mei 2010 wordt de vergunning om het De he

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000453
pub.
04/08/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 12 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010009535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van een werkend en plaatsvervangend lid bij het controleorgaan van het politionele informatiebeheer sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen geweigerd aan de volgende persoon : De heer **** ****, gevestigd te ****-37250 ****, allée **** **** 3.

Bij ministerieel besluit van 12 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010009535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van een werkend en plaatsvervangend lid bij het controleorgaan van het politionele informatiebeheer sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen geweigerd aan de volgende persoon : De heer **** ****, gevestigd te ****-37200 ****, allée de **** 20.

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaats type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010027155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen geweigerd aan de volgende persoon : De heer **** ****, gevestigd te 1745 ****, **** 33, bus 1.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003395 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie v type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203574 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale inhoud van de materies vervat in het opleidingsprogramma van de directeurs van instellingen voor de huisvesting en opvang van bejaarde personen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing in de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de bevoegde hiërarchische meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van scho type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 04/08/2010 numac 2010027172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203573 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de vereiste titels en nodige ervaring van de personen belast met de opleiding van de directeurs van instellingen voor de opvang en huisvesting van bejaarde personen sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen geweigerd aan de volgende persoon : De heer **** **** ****, gevestigd te 8310 ****, **** 8.2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^