Verordening Van De Vlaamse Gemeenschapscommissie van 14 december 2012
gepubliceerd op 04 juni 2013

Verordening nr. 12-08 tot vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20122013-0306

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031380
pub.
04/06/2013
prom.
14/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2012. - Verordening nr. 12-08 tot vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20122013-0306


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De gewone begroting voor het dienstjaar 2013 wordt als volgt vastgelegd :

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Saldo vorig dienstjaar

2.300.000,00

Overboekingen

36.864.095,32

20.362.301,57

Algemene uitgaven en ontvangsten

6.249.927,39

110.000,00

Dotaties

111.962.300,00

Raad

4.545.000,00


College

1.856.629,00


Algemene Administratie

7.020.600,00


Administratie

14.352.449,00

596.000,00

Materieelverhuur

98.000,00

50.000,00

Communicatie, Media en IT

5.254.500,00

1.500,00

Onderwijs en Vorming

6.840.475,06

184.400,00

Onderwijscentrum Brussel

5.009.460,00

40.000,00

CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs

2.702.760,00

2.476.000,00

Elishout, Zakelijk Centrum

5.343.590,00

531.000,00

CVO Elishout

3.405.600,00

3.156.100,00

Elishout, secundair onderwijs

4.227.000,00

3.937.000,00

Elishout, internaat

803.800,00

376.000,00

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

5.089.000,00

3.750.000,00

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.891.600,00

1.463.000,00

Kasterlinden, internaat

1.319.500,00

140.000,00

Algemeen cultuurbeleid

2.769.000,20

707.000,00

Kunst, cultureel erfgoed en musea

4.151.545,21

540.561,00

Gemeenschapscentra

10.368.405,00

3.296.584,00

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening

2.078.333,00


Bibliotheekwerking

2.369.500,00

1.270.500,00

Derde leeftijd

416.850,00


Jeugd

4.126.587,00

1.228.320,00

Speelplein

698.600,00

114.000,00

Sport

2.529.250,00

1.196.000,00

Algemeen welzijnsbeleid

2.233.000,00

169.044,00

Jeugdwelzijn

358.000,00


Etnisch-culturele minderheden

1.455.000,00


Thuis- en ouderenwelzijn

2.320.400,00


Welzijn voor personen met een handicap

250.000,00


Gezin

3.443.433,05

189.000,00

Revalidatiecentrum « De Poolster »

861.800,00

329.000,00

Gezondheid

2.001.106,00

250.806,00

Patrimonium

5.480.400,00

66.000,00

Totaal

160.785.195,23

160.792.416,57

POSITIEF SALDO

7.221,34


Art. 2.De buitengewone begroting voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgelegd :

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Saldo vorig dienstjaar

0,00

Overboekingen

350.728,86

38.872.240,27

Algemene uitgaven en ontvangsten

12.667.866,00

Administratie

25.000,00


Materieelverhuur

40.000,00


Communicatie, Media en IT

248.000,00


Onderwijs en Vorming

13.000.000,00

61.400,00

Onderwijscentrum Brussel

30.000,00


CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs

15.000,00


Elishout, Zakelijk Centrum

6.384.000,00


CVO Elishout

51.000,00


Elishout, secundair onderwijs

22.000,00


Elishout, internaat

3.000,00


Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

113.000,00


Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

2.041.203,85

289.328,86

Kasterlinden, internaat

12.000,00


Kunst, cultureel erfgoed en musea

3.000,00


Jeugd

110.000,00


Speelplein

5.000,00


Sport

23.000,00


Revalidatiecentrum « De Poolster »

38.750,00


Patrimonium

30.492.152,42

1.116.000,00

Totaal

53.006.835,13

53.006.835,13

POSITIEF SALDO

0,00


Art. 3.Volgende begrotingsartikelen zijn hoofdartikelen over de in de rechterkolom vermelde subartikelen zoals bedoeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Binnen de hoofdartikelen kan door het college een overdracht uitgevoerd worden tussen subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen.

Hoofdartikelen

Subartikelen


109/000-73

Functie 100

Algemene uitgaven

229/000-73

Functie 200

College

309/000-73

Functie 300

Algemene administratie

319/000-70

Functie 310 - natuur 11

Administratie - personeel

319/000-71

Functie 310 - natuur 12

Administratie - werkingskosten

319/000-73

Functie 311

Stedelijk beleid

319/000-73

Functie 312

Meet- en weetcel

329/000-73

Functie 320

Materieelverhuur

339/000-73

Functie 330

Communicatie, Media en IT

429/000-70

Functie 400 - natuur 11

Onderwijs - personeel

429/000-71

Functie 400 en 410 - natuur 12

Onderwijs en OTW - werkingskosten

439/000-73

Functie 430

Onderwijscentrum Brussel

490/000-73

Functie 490

Centrum leerlingenbegeleiding

492/000-73

Functie 492

Elishout - COOVI

493/000-73

Functie 493

CVO - Elishout

494/000-73

Functie 494

Elishout - school voor voeding

496/000-73

Functie 496

Elishout - verblijf voor jongeren

497/000-73

Functie 497

Kasterlinden

498/000-73

Functie 498

Zaveldal

499/000-73

Functie 499

Kasterlinden - verblijf voor jongeren

509/000-70

Functie 500 - natuur 11

Algemeen cultuurbeleid - personeel

509/000-71

Functie 500 - natuur 12

Algemeen cultuurbeleid - werkingskosten

524/000-70

Functie 510, 515 en 520 - natuur 11

Kunst, cultureel erfgoed en musea - personeel

524/000-71

Functie 510, 515 en 520 - natuur 12

Kunst, cultureel erfgoed en musea - werkingskosten

529/000-73

Functie 525

Gemeenschapscentra

544/000-70

Functie 540 - natuur 11

Bibliotheekwerking - personeel

544/000-71

Functie 540 - natuur 12

Bibliotheekwerking - werkingskosten

554/000-70

Functie 550 - natuur 11

Jeugd - personeel

554/000-71

Functie 550 - natuur 12

Jeugd - werkingskosten

559/000-71

Functie 555 - natuur 12

Speelplein - werkingskosten

564/000-70

Functie 560 - natuur 11

Sport - personeel

564/000-71

Functie 560 - natuur 12

Sport - werkingskosten

609/000-71

Functie 600 - natuur 12

Algemeen welzijnsbeleid - werkingskosten

629/000-71

Functie 620 - natuur 12

Etnisch- culturele minderheden - werkingskosten

669/000-73

Functie 660

Gezin

690/000-73

Functie 690

De Poolster

719/000-70

Functie 700 - natuur 11

Gezondheid - personeel

719/000-71

Functie 700 - natuur 12

Gezondheid - werkingskosten

869/000-73

Functies 800, 820, 830, 840 en 850

Patrimonium


Art. 4.Het College wordt gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing van gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel.

Art. 5.Het College wordt gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet-personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996.

Art. 6.Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie 123-48, 124-48 en 125-48 van de hoofdstukken 492 tot 499, onderling te herverdelen.

Art. 7.Het College wordt gemachtigd om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 555/121-48, 560/121-48 en 660/122-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 121-02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren.

Art. 8.In uitvoering van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt het College gemachtigd kredietopeningen aan te gaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende middelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven.

Art. 9.Het College wordt gemachtigd om de kredieten in het kader van strategische doelstelling 3 van het Stedenfonds te herverdelen binnen de betreffende operationele doelstellingen.

Art. 10.Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven onder artikel 56001/124-48 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten in het kader van het sportdecreet.

Art. 11.Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische natuur 11, onderling te herverdelen.

Art. 12.Het College wordt gemachtigd het krediet ingeschreven op artikel 70001/124-06 en dat bestemd is voor onder meer het opzetten van het lokaal gezondheidsoverleg aan te wenden voor personeelkosten, werkingsuitgaven en overdrachten.

Art. 13.Het College wordt gemachtigd om kredieten, ingeschreven op de artikelen met economische code 123-16 en 123-48 van de hoofdstukken met functionele code 310, 400, 490, 492, 496, 497, 498, 499, 500 en 600 over te hevelen naar artikelen met economische code 124-02 van de hoofdstukken met functionele code 493 en 494 voor prestaties van de onderwijsinstellingen voor derden.

Art. 14.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabel.

De collegeleden, B. DE LILLE B. GROUWELS G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^