Wet van 01 december 2013
gepubliceerd op 13 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2013206739
pub.
13/12/2013
prom.
01/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 18 van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied worden de volgende wijzingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Deze wet is niet toepasselijk op" vervangen door de woorden "Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet, met uitzondering van paragraaf 3 en artikel 45, de";2° in paragraaf 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden "Deze wet is niet toepasselijk op" vervangen door de woorden "Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet, onder voorbehoud van paragraaf 3 en met uitzondering van artikel 45, de";b) in de bepalingen onder 1° tot 8° worden in de Franse tekst de woorden "aux marchés publics" telkens vervangen door de woorden "les marchés publics";c) in de bepaling onder 6° worden de woorden "gegunde overheidsopdrachten" opgeheven;d) in de bepaling onder 9° worden in de Franse tekst de woorden "aux contrats" vervangen door de woorden "les contrats"; e) de bepaling onder 10° wordt vervangen als volgt : "10° inzake diensten voor onderzoek en ontwikkeling, behalve wat betreft de diensten waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende overheid of aan het overheidsbedrijf toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van haar eigen werkzaamheden en waarvan de dienstverlening volledig door de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf wordt vergoed."; 3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : " § 3.De Koning bepaalt de controlemodaliteiten waaraan de in paragraaf 1 en paragraaf 2, 3° en 6°, bedoelde opdrachten, in de gevallen die Hij bepaalt, onderworpen zijn.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, op 1 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM ______ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3006 - 2012/2013 : 001 : Wetsontwerp. 002 : Verslag. 003 : Tekst aangenomen door de commissie. 004 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 24 oktober 2013.

Stukken van de Senaat : 5-2314 - 2012/2013 : N° 1 : Ontwerp niet-geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^