Wet van 01 december 2013
gepubliceerd op 15 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021002
pub.
15/01/2014
prom.
01/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 3 van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : § 1. De bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : « 1° onder "ruimtevoorwerp", (a) elk voorwerp dat wordt gelanceerd of bestemd is om te worden gelanceerd om in een baan rond de Aarde of naar een bestemming verder dan de aardebaan te brengen;(b) elk instrument bestemd om een voorwerp in een baan te brengen als bedoeld onder (a).Een dergelijk instrument wordt ook beschouwd als een ruimtevoorwerp zelfs al wordt het in lege toestand bediend in het kader van de ontwikkelings- en valideringsfase ervan; (c) alle samenstellende delen van een voorwerp als bedoeld onder (a) of (b);» § 2. De bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : « 2° onder "operator", de persoon die de activiteiten als bedoeld in deze wet verricht of van plan is te verrichten door, alleen of gezamenlijk, voor de effectieve controle te zorgen van het ruimtevoorwerp. De operator kan de activiteit verrichten krachtens een aannemingscontract.

Voor een ruimtevoorwerp waarvan de vlucht niet kan worden bediend of dat niet kan worden geleid zodra het zich in een baan bevindt, wordt de operator geacht de persoon te zijn die de opdracht voor de positionering van het voorwerp in de ruimte geeft; » § 3. De bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt : « 3° onder "effectieve controle", het gezag over de activering van de besturings- of telebesturingsmiddelen en, in voorkomend geval, de daarmee samenhangende noodzakelijke toezichtsmiddelen voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van een of meer ruimtevoorwerpen; » § 4. De bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt : « 5° onder "bedienen van de vlucht" en onder "geleiden", elke operatie met betrekking tot de positionering, de vluchtomstandigheden, de navigatie of de evolutie van het ruimtevoorwerp in de kosmische ruimte, zoals de keuze, de controle of de bijstelling van zijn baan of zijn traject; »

Art. 3.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 1 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Staatsecretaris voor Wetenschapsbeleid, Ph. COURARD Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zittingsperiode 2012-2013. Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsontwerp, 53-2814 - Nr. 1. - Amendementvoorstel, 53-2814 - Nr. 2. - Verslag, 53-2814 - Nr. 3. - Tekst aangenomen in pleniaire vergadering, 53-2814 - Nr. 4.

Integraal verslag. - 4 juli 2013.

Senaat.

Stukken. - Wetsontwerp geëvoceerd door de Senaat, 53-2190 - Nr. 1. - Verslag, 53-2190 - Nr. 2. - Tekst aangenomen in pleniaire vergadering, 53-2190 - Nr. 3. - Beslissing om niet te amenderen, 53-2190 - Nr. 4.

Handelingen van de Senaat. - 18 juli 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^