Wet van 01 maart 2000
gepubliceerd op 06 april 2000

Wet tot wijziging van de artikelen 167, 170, 192 en 193 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8 van het Wetboek van zegelrechten

bron
ministerie van justitie
numac
2000009286
pub.
06/04/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Wet tot wijziging van de artikelen 167, 170, 192 en 193 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8 van het Wetboek van zegelrechten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek worden de woorden « na de kennisgeving van zijn beslissing » ingevoegd tussen de woorden « binnen de maand » en het woord « beroep ».

Art. 3.In artikel 170 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) De bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : « 2° De huwelijken tussen Belgen, tussen vreemdelingen en Belgische vrouwen, alsook tussen Belgen en vreemde vrouwen, welke zijn voltrokken door de diplomatieke ambtenaren of door de ambtenaren van het consulair korps aan wie de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand is opgedragen.»; b) De bepaling onder 3° wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 192 van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 15 december 1949 en vervangen door de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen als volgt : «

Art. 192.- Indien het huwelijk niet is voorafgegaan door de vereiste aangifte, of indien door de wet toegelaten vrijstellingen niet zijn verkregen, of indien de voorgeschreven termijnen bij de aangifte en de huwelijksvoltrekking niet in acht zijn genomen, wordt de openbare ambtenaar gestraft met geldboete van zesentwintig frank tot driehonderd frank en worden de gehuwden of degenen onder wier gezag zij gehandeld hebben, gestraft met geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank. »

Art. 5.In artikel 193 van hetzelfde Wetboek worden de woorden « artikel 8 van de wet van 26 december 1891 » vervangen door de woorden « artikel 166 ».

Art. 6.In artikel 8, 13° van het Wetboek van zegelrechten vervallen de woorden « de akten van huwelijksafkondiging; ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Buitengewone zitting 1999. Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel van 23 september 1999 ingediend door de heer Bourgeois, nr. 105/1.

Gewone zitting 1999-2000.

Parlementaire stukken. - Amendementen, nrs. 105/2 tot 3. - Verslag van 21 januari 2000 van de heer Vandeurzen, nr. 105/4. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 105/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 105/6.

Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 27 januari 2000.

Senaat Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2-315/1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 2-315/2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^